งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด
จัดทำโดย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 นาย อิศรา รักขันแสง เลขที่ นางสาว ศิริลักษณ์ ระหว้า เลขที่ 32 นางสาว สรินยา ราชมนตรี เลขที่ 33 เสนอ อ. ชมัยพร โคตรโยธา

2 1.ระยะเวลาในการดำเนินงาน
จำนวน 7วัน หรือ 1 สัปดาห์ 2.แนวคิด สถานที่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ล่ะจังหวัด เป็นสถานที่ ที่สวยงามมาก และมีนักท่องเที่ยวมาดูชมมากมาย และแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ก็จะมีวัฒนธรรมต่าง ๆ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศไทยหน้าอยู่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมมากมาย

3 3. ที่มา สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้

4 4. ความสำคัญ ทำให้รู้ว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยว และมีวัฒนธรรมประเพณีที่ล้ำเลิศ มีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี ทำให้นักท่องเที่ยวอยากท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อ

5 5.เหตุผลที่เลือกโครงงานนี้
เพราะประเทศไทยในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีวัฒนธรรมที่ล้ำเลศ และมีภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เป็นงานประดิษฐ์ เช่น เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ 6. ความสำคัญของโครงงาน เป็นแหล่งความรู้ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาอ่านและเข้ามาศึกษาได้ ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเทศของแต่ละจังหวัด แต่ละภาคของประเทศไทย

6 7. ผลที่ได้ของโครงงานเรื่องนี้
ทำให้แต่ภาค แต่ละจังหวัดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสถานที่ ท่องเที่ยวของไทยมากมาย 8.ผลที่ได้จากการศึกษา เรื่องนี้จะเป็นการเพิ่มเติมและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่นถ้าเป็นชาวไทยก็จะเป็นเที่ยวไทย คลึกคลื้น เศษรฐกิจไทยคึกคัก ส่วนชาวต่างชาติก็จะเป็นการมาพักผ่อนในประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวของไทยก็จะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

7 ๑. เพื่อแสดงให้เห็นถึงขณพธรรมเนียมประเพณีไทย
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแสดงให้เห็นถึงขณพธรรมเนียมประเพณีไทย ๒. ทำให้ทราบว่าภาคใดของไทยมีนักท่องเที่ยวมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google