งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล
พลเมืองดี ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล

2 อธิบายความหมาย และปฏิบัติเป็นพลเมืองดี ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้
ผลการเรียนรู้ อธิบายความหมาย และปฏิบัติเป็นพลเมืองดี ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้

3 ประชาชน ซึ่งมีส่วนเป็น เจ้าของประเผทศ
พลเมือง ประชาชน ซึ่งมีส่วนเป็น เจ้าของประเผทศ

4 พลเมืองดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

5 วิถีชีวิตประชาธิปไตย
การอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อกันด้วยการเคารพ

6 1.สันติภาพ ความสงบ 2.สันติภาพ ความสงบเรียบร้อย
องค์ประกอบของสังคม 1.สันติภาพ ความสงบ 2.สันติภาพ ความสงบเรียบร้อย

7 บุคคลในสังคมประชาธิปไตย
1.ความมีระเบียบ 2.ความเคารพ 3.ความรับผิดชอบ 4.ความสามัคคี

8 ลักษณะของบุคคล ที่เป็นประชาธิปไตย
1.ต่อตนเอง 2.ต่อผู้อื่น 3.ต่อผู้มีอำนาจ 4.ต่อชุมชน 5.ต่อค่านิยม

9 การปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
1.เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย 2.เคารพต่อสิทธิและการรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น

10 3.รับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.ร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น

11 คุณธรรมและจริยธรรม - การมีระเบียบวินัย
- การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น - การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว

12 - การยึดมั่นในคุณธรรมคำสอนของศาสนามี่ตนนับถือ

13 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google