งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Collecting for Genetic Improvement in Pig and Chicken

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Collecting for Genetic Improvement in Pig and Chicken"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Collecting for Genetic Improvement in Pig and Chicken
Wuttigrai Boonkum, Ph.D

2 How to need data ? To evaluate farm efficiency To plan farm management
To plan the marketing To plan breeding improvement

3 Pig breeds Landrace Duroc or Duroc Jersey Large White or Yorkshire
Berkshire Pietrain (Black-White spotted) Hampshire Meishan

4 Pig genetic improvement
GGP GP PS Commercial (เน้นผลิตสุกรขุน 3 สาย) Multipier (เน้นผลิตสุกร 2 สาย) Base genetic (เน้นผลิตพันธุ์แท้)

5 Pig genetic improvement
สุกรเพศผู้ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน = น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) / จำนวนวันที่เลี้ยง ประสิทธิภาพการใช้อาหาร = ปริมาณอาหารที่กิน (กก.) / น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กก.) ความหนาไขมันสันหลัง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน การลดกลิ่น ไส้เลื่อน-ทองแดง สุกรสาว อายุเมื่อแม่สุกรเป็นสัดครั้งแรก (วัน) อายุเมื่อแม่สุกรผสมพันธุ์ครั้งแรก (วัน) จำนวนวันผสมพันธุ์ครั้งแรก ถึง ผสมติด (สุกรสาว) อายุเมื่อแม่สุกรให้ลูกครอกแรก

6 Pig genetic improvement
สุกรแม่พันธุ์ จำนวนลูกแรกเกิดทั้งหมด จำนวนลูกแรกเกิดมีชีวิต จำนวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปี = จำนวนลูกหย่านม x 365 / ช่วงระหว่างการคลอด เปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอด = จำนวนลูกหย่านม / จำนวนลูกแรกเกิด ลักษณะสำคัญอื่นๆ Litter size (Birth + Wean) Weight at 90 to 100 kgs. Mothering ability Litter size, %mortality, behavior - Pre-weaning mortality

7 Pig genetic improvement
TST = terminal sire index (เน้นคัดพ่อพันธุ์) - เน้นคัดลักษณะการเจริญเติบโต (ดูทุ้ย) (ADG, FCR) - คุณภาพซาก (back fat, loin eye area, carcass) - Longissimus dorsi area MLI = Maternal line Index (เน้นคัดสุกรสาว) - เน้นคัดลักษณะการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์ SPI = Sow productivity Index (เน้นคัดสุกรแม่พันธุ์) - เน้นคัดระบบสืบพันธุ์

8 Chicken genetic improvement
ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง

9 Chicken genetic improvement
ประดู่หางดำ

10 Chicken genetic improvement
ไก่เหลืองหางขาว ไก่ชี

11 Chicken genetic improvement
ไก่แดง

12 Chicken genetic improvement
สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสม ที่ มข. พัฒนาพันธุ์ขึ้นมา ไก่พื้นเมือง และไก่พื้นเมืองลูกผสม เน้นคัดเลือก ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิตไข่

13 Chicken genetic improvement
ไก่ไข่ (Laying hen) น้ำหนักตัวแม่ไก่ ปริมาณไข่ น้ำหนักไข่ อาหารที่กิน จำนวนแม่ไก่ตาย/พิการ การวัดประสิทธิภาพการผลิตไข่ Hen-house egg production (HH) = จำนวนไข่ / จำนวนแม่ไก่ทั้งหมดที่นำเข้าเลี้ยง Hen-day (HD) = จำนวนไข่ในช่วงเวลาที่กำหนด / จำนวนแม่ไก่มีชีวิตที่ให้ไข่ในช่วงเวลานั้น Viability อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักไข่ 1 กิโลกรัม = จำนวนอาหารที่ใช้เลี้ยง / น้ำหนักไข่รวม ทั้งหมด การวัดประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ Age of first egg (AFE) อัตราการฟัก

14 Chicken genetic improvement
ไก่เนื้อ น้ำหนักตัว อาหารที่กิน จำนวนวันที่เลี้ยง อัตราการตาย/พิการ การวัดประสิทธิภาพการผลิต อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน = น้ำหนักที่เพิ่ม / จำนวนวันที่เลี้ยง ประสิทธิภาพการใช้อาหาร = ปริมาณอาหารที่กิน / น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ไขมันสะสม (บอกประสิทธิภาพของคุณภาพซาก) การวัดประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ 1. อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (AFE) (ฟอง) 2. อัตราการฟัก (%)

15 Homework สืบค้นข้อมูลในสุกร และไก่ (ทุกชนิด) ว่าในปัจจุบัน มีลักษณะใดที่ ทำการคัดเลือกอยู่ในปัจจุบันนี้ ให้ทำรายบุคคล ห้ามซ้ำลักษณะกัน เลือกมาอย่างละ 1 ลักษณะใน สัตว์แต่ละชนิด ส่งคำตอบมาที่ “กระดานคำถาม” ของ e-learning รายวิชานี้ โดยในส่วนของผู้ส่งให้ระบุเฉพาะ รหัสนักศึกษาเท่านั้น อาจารย์จะตรวจและให้คะแนนภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา น. หากพ้นกำหนด แม้จะส่งคำตอบมาจะถือว่าขาดส่งงาน


ดาวน์โหลด ppt Data Collecting for Genetic Improvement in Pig and Chicken

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google