งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนด
ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสาตร์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของสุกรเมื่อถูกจำกัดปริมาณอาหาร เพื่อทราบต้นทุนการผลิตเมื่อมีการจำกัดอาหารสุกร การจำกัดอาหารมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดท้องเสียในการเลี้ยงสุกร

3 วิธีการทดลอง ใช้ลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนดอายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 20 ตัว
วางแผนการทดลองแบบ RCBD แบ่งสุกรออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้กินอาหารเต็มที่ กลุ่มที่ 2 ให้กินอาหาร 90% กลุ่มที่ 3 ให้กินอาหาร 80% กลุ่มที่ 4 ให้กินอาหาร 70%

4 สรุป การจำกัดอาหารในลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนด ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรเพิ่มขึ้นหรือไม่ สุกรที่ถูกจำกัดอาหารและเมื่อได้รับอาหารเต็มที่จะมีอัตราการเจริญเติบโตและน้ำหนักตัวแตกต่างกันหรือไม่ ต้นทุนค่าอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การจำกัดอาหาร มีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดท้องเสียในสุกรหลังหย่านมได้หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google