งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher อาจารย์สุธาสินี ศรีวิชัย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2 การใช้ทักษะการอ่าน

3 การใช้ทักษะการอ่าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน
ผู้อ่าน ตัวอักษร ความหมาย การเลือกใช้ความหมาย การนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของการอ่าน 1. เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 2. ทำให้เกิดความรอบรู้ 3. เสริมสร้างบุคลิกภาพ 4. ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน

4 จุดมุ่งหมายของการอ่าน
1. เพื่อศึกษาหาความรู้ 2. เพื่อความรอบรู้ 3. เพื่อหาคำตอบ 4. เพื่อความบันเทิง 5. การแต่งกายและบุคลิกภาพ 6. มารยาทในการฟัง

5 ลักษณะการอ่านที่ดี 1. มีสมาธิแน่วแน่ในการอ่านทุกครั้ง
2. กำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน 3. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นว่า ตรงกับความต้องการหรือไม่ 4. ทำความเข้าใจกับเนื้อหา 5. ตั้งคำถามทบทวน

6 วิธีการอ่านสาร 1. การอ่านแบบคร่าวๆ skimming
2. การอ่านแบบกวาดสายตา scanning 3. การอ่านอย่างละเอียด intensive reading หลักการอ่าน 1. การอ่านจับใจความ 2. การอ่านวิเคราะห์ความ

7 การอ่านสาร 1. การอ่านสารเพื่อการศึกษา - ตำราเรียน - หนังสืออ่านประกอบ
- หนังสืออ้างอิง 2. การอ่านสารเพื่อความรอบรู้ - หนังสือพิมพ์ - วารสารวิชาการ - นิตยสาร - จุลสาร

8 การอ่านสาร - อนุสาร - หนังสือปกอ่อน 3. การอ่านสารเพื่อความเพลิดเพลิน
- วรรณคดี - นวนิยาย, เรื่องสั้น


ดาวน์โหลด ppt ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google