งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Greenergy Health We Care บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Greenergy Health We Care บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Greenergy Health We Care บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีสารโพล่าร์เพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร จึงจัดโครงการฯเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดกับผู้บริโภคและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับบริษัทน้ำมันบางจาก บริษัทผู้นำพลังงานทดแทนของคนไทย ซึ่งริเริ่มโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยมหิดลรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับซื้อน้ำมันใช้แล้วผลิตไบโอดีเซล

2 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ
เพื่อนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็น ไบโอดีเซล เพื่อสร้างระบบรวบรวมจัดเก็บและสร้างมูลค่าให้น้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อตะหนักถึงปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

3 ผู้รับผิดชอบโครงการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารและจัดการขยะมหาวิทยาลัยมหิดล งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รวบรวมจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว เพื่อรอจำหน่ายให้ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ประสานงานและสุ่มตรวจสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำของแต่ละโรงอาหาร

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณน้ำมันของแต่ละโรงอาหาร ผู้ประสานงานของแต่ละโรงอาหาร เก็บรวบรวมน้ำมันและจดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้เพื่อรอจำหน่าย ประสานงานวันเข้ารับน้ำมันกับงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เก็บรวบรวมน้ำมันของแต่ละ โรงอาหารมาไว้ที่ส่วนกลาง ประสานงานบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มารับซื้อน้ำมัน เดือนละ 1 ครั้ง เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่นำน้ำมันมาขาย เดือนละ 1 ครั้ง

5 ภาพกิจกรรม เปิดตัวกิจกรรม 20 ตุลาคม 2557
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา คูอมรพัฒนะ) กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวถึงโครงการ Greenergy Health We Care และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

6 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวสนับสนุนโครงการฯ
ภาพกิจกรรม คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและชุมชมสัมพันธ์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวสนับสนุนโครงการฯ

7 การสาธิตหาสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม การสาธิตหาสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นางดารา แก้วสุพรรณ และนางอัจฉรา เมืองครุฑ)

8 ภาพกิจกรรม การเสวนา “อันตรายที่เกิดจากน้ำมันทอดซ้ำ”
ผศ.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด คุณธชย ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย (พิธีกรดำเนินรายการ)

9 ภาพกิจกรรม ร่วมเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร เพื่อให้ความรู้ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

10 ภาพกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

11 ภาพกิจกรรม

12 การมอบถังน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ แฟร์มิลี่มาร์ท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์อาหาร MLC คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์อาหาร MLC สถาบันโภชนาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

13 การเก็บน้ำมัน

14 การเก็บน้ำมันและสถานที่เก็บ
ทีมขนย้ายจัดเก็บ โดยงานภูมิทัศน์ฯ อาคารคัดแยกขยะ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

15 จบการรายงาน


ดาวน์โหลด ppt Greenergy Health We Care บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google