งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานงาน สุขศึกษา ที่มีคุณค่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานงาน สุขศึกษา ที่มีคุณค่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานงาน สุขศึกษา ที่มีคุณค่า
ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานงาน สุขศึกษา ที่มีคุณค่า ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น กรุงเทพฯ

2 ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาที่มีคุณค่า
คุณลักษณะที่พึงมี มีความรู้สึก 1.1 ชอบ ชื่นชม งานสุข ศึกษา 1.2 ชอบ ชื่นชม เจ้าหน้าที่ ทำงานสุขศึกษา 1.3 เห็นความสำคัญ 1.4 อยากช่วยเพื่อการพัฒนางาน ให้ดีขึ้น ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

3 2.1 ข้อจำกัดของกำลังคนในการปฏิบัติงาน
2. มีความเข้าใจ 2.1 ข้อจำกัดของกำลังคนในการปฏิบัติงาน 2.2 ปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ทำในระดับ รพ.สต., รพช. 2.3 การขาดความเข้าใจลึกซึ้งในงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 2.4 การขาดคู่มือมาตรฐานที่เป็นเล่ม (มีใน web เปิดดูแต่ไม่พิมพ์ออกมา) 2.3 ข้อจำกัดจำนวนครั้งของทีมผู้ตรวจเยี่ยมที่มี ต่อสถานบริการ (ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

4 3.1 พี่เลี้ยง ผู้สนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังใจในการทำงาน
3. การตรวจเยี่ยมในฐานะ 3.1 พี่เลี้ยง ผู้สนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังใจในการทำงาน 3.2 ผู้ที่ต้องการเห็นการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนไม่ใช่เพื่อต้องได้รับการผ่านมาตรฐานจากการประเมินกรรมการภายนอก 3.3 กัลยาณมิตร ที่ต้องการเห็นการปฏิบัติงาน ไม่ใช่การจับผิดการทำงาน 3.4 ผู้ช่วยแก้ปัญหาทางวิชาการ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

5 4. สิ่งที่ให้ในการตรวจเยี่ยม 4.1 คู่มือฉบับปัจจุบันมาตรฐานงานสุขศึกษา
4.2 สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง 10 องค์ประกอบ 4.2.1 การมีนโยบาย (ประชุมหารือทุกภาคส่วน, กระจายนโยบาย, ประกาศนโยบาย) 4.2.2 ทรัพยากรในการดำเนินงาน (มอบหมายคนรับผิดชอบ, มีงบสนับสนุน) 4.2.3 มีฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (ประเภทของข้อมูล, การตาย การป่วย ของกลุ่มต่าง ๆ, สาเหตุของการเกิดปัญหาเชิงพฤติกรรมมีอะไรบ้าง) 4.2.4 แผนงานโครงการ (มีแผนงาน,มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนทำได้ในเวลากำหนดประเมินได้) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

6 (มีแผนงาน,มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนทำได้ในเวลากำหนด
4.2.4 แผนงานโครงการ (มีแผนงาน,มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนทำได้ในเวลากำหนด ประเมินได้) 4.2.5 มีกิจกรรมสุขศึกษา (ดำเนินตามแผนงาน/โครงการ) 4.2.6 การสนับสนุน (มีแผนการสนับสนุน ตามการดำเนินงานในองค์ 5, มีเอกสารเป็นเล่ม หรือเป็นแผ่นรายงานการติดตามสนับสนุน) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

7 4.2.7 การประเมินผล (ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เขียนไว้ในองค์ 4 ประเมิน 2 ครั้ง ก่อน/หลัง การดำเนินงาน, เปรียบเทียบผลต่างก่อนดำเนินการในองค์ 5 ต้อง Pre-test ก่อน, ไม่ใช่ย้อนกลับไปทำทีหลัง) 4.2.8 การเฝ้าระวัง (ทำแผนเฝ้าระวังพฤติกรรม, มีเครื่องมือง่าย ๆ เฝ้าระวัง, มีความถี่ในการเฝ้าระวัง มีการวิเคราะห์ผลเฝ้าระวัง มีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

8 (เน้นการทำ R to R, ทุกโครงการที่ทำนำมาเขียนเชิงวิจัย
4.2.9 การวิจัย (เน้นการทำ R to R, ทุกโครงการที่ทำนำมาเขียนเชิงวิจัย ได้หมด, มีการรายงานผลการวิจัย, มีจัดทำเป็นรูปเล่ม) ผลลัพธ์ (การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ข้อมูลจากองค์ 7, ความพึงใจ, กระบวนการมีส่วนร่วม) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

9 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ (ชื่อ, สถาน ที่ตั้ง, บุคลากร การแบ่งงาน ฯลฯ ข้อมูลประชากร ปิรามิดประชากร ข้อมูลปัญหาสุขภาพ อัตราตาย, อัตรา ป่วย ด้วยโรคสำคัญ ข้อมูลการจัดเรียงลำดับปัญหา ข้อมูลภาคีเครือข่าย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์


ดาวน์โหลด ppt ผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานงาน สุขศึกษา ที่มีคุณค่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google