งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเทคโนโลยี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเทคโนโลยี

2 เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
จากความหมายของคำว่า “วิทยาศาสตร์”และคำว่า “เทคโนโลยี” ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่นำไปใช้อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เช่น นักชีววิทยาอธิบายว่า ทำไมเมื่อขูดเปลือกของพืชยืนต้นออกจะมีรากงอกออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็อธิบายว่า ทำไมเมื่อขูดลวดตัดสนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น เป็นต้น

3 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี

4 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ปัจจัยเอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี คือการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีที่ทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีจะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ ทำภาพ 2 มิติและ 3 มิติ

5 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในค้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ผลกระทบ การใช้โทรศัพท์มือถือ แนบหูครั้งละนาน ๆ จะทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อสุขภาพได้ โดยการวิจัยของแพทย์นักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ท่านเตือนว่า ผู้ที่ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคได้หลายชนิด อาจ ปวดศีรษะ หูอักเสบ ฯลฯ การแก้ปัญหา 1.การรักษาโรคนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความอดทนและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 2.แม้จะไม่มีอาการผิดปกติก็ควรหมั่นปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเช็คร่างกายและทำใจให้อยู่กับปัจจุบันและใช้เวลาให้มีคุณค่า

6 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในค้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สนองความต้องการที่มาใช้งาน การใช้โทรศัพท์มือถือมีประโยชน์ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาพร้อมทั้งการส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ความเป็นอยู่ของคนและเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น - ขอให้โชคดี -

7 สมาชิกกลุ่ม 1. น.ส. อักษิพร ชาวคำเขต เลขที่ 27 ชั้น ม.4.9
1. น.ส. อักษิพร ชาวคำเขต เลขที่ 27 ชั้น ม.4.9 นาย ปภาวิชญ์ สุรินแก้ว เลขที่ 36 ชั้น ม.4.9 น.ส. ศศิกาญจน์ แลเซอ เลขที่ 38 ชั้น ม.4.9


ดาวน์โหลด ppt ระบบเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google