งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด (drill and Practice)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด (drill and Practice)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด (drill and Practice)
รูปแบบของ E-Learning แบบฝึกหัด (drill and Practice) ความหมาย คอร์สแวร์แบบฝึกหัด หมายถึง คอร์สแวร์ที่อนุญาตให้ผู้เรียนฝึกฝนซ้ำแล้ว ซ้ำอีกเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ใดความรู้หนึ่ง หรือทักษะใดทักษะหนึ่ง โดยความรู้และทักษะนั้นๆ จะเป็นความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างของคอร์สแวร์เพื่อการฝึกฝนที่นิยมได้แก่ คอร์สแวร์ฝึกการคำนวณอย่างง่าย และคอร์สแวร์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างของคอร์สแวร์จะคล้ายกับวงจรแบบทดสอบ (testing cycle) นั่นเอง กล่าวคือ จะเริ่มด้วยการนำเสนอปัญหาหรือคำถามให้ผู้เรียนตอบ หลังจากที่ผู้เรียนตอบคำถามแล้ว ก็จะมี การนำเสนอผลป้อนกลับก่อนที่จะมีการนำเสนอคำถามในข้อต่อไป

2 แสดงภาพตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาประเภทแบบ แบบฝึกหัด
ที่มา :

3 แสดงภาพตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาประเภทแบบ แบบฝึกหัด
ที่มา :

4 แบบฝึกหัด (drill and Practice)
เนื้อหาที่เหมาะสม เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับคอร์สแวร์ประเภทแบบฝึกหัด ได้แก่ เนื้อหาประเภทความจำ หรือเนื้อหาประเภทที่เป็นความจริง (facts) ที่ต้องการให้ผู้เรียนจดจำเพื่อการเรียกใช้ภายหลังได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเนื้อหาที่เหมาะสมได้แก่ ศัพท์ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ สัญญลักษณ์ต่างๆ การสะกดคำ ไวยากรณ์ กฎการวรรคตอน ไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม เป็นต้น

5 แบบฝึกหัด (drill and Practice)
รูปแบบการเรียนที่เหมาะสม คอร์สแวร์ประเภทแบบฝึกหัดนี้จะเริ่มจากการนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งรวมถึงการต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาและอธิบายวิธีการที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการเรียน หลังจากนั้นจะมีการนำเสนอคำถาม ผู้เรียนจะคอยตอบคำถามและได้รับผลป้อนกลับ หลังจากได้รับผลป้อนกลับก็จะมี ข้อคำถามถูกนำเสนอต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกข้อ ผู้เรียนก็จะต้องสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาและพยายามประยุกต์สิ่งที่ได้ศึกษามากับตัวอย่างอื่นๆ ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น

6 แสดงรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมสำหรับคอร์สแวร์
ลำดับการนำเสนอ ส่วนนำเข้า (อธิบายวิธีการที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติและสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ) บทสรุปและนำไปใช้ (สรุปเนื้อหาของสิ่งที่ได้ศึกษามา ให้สถานการณ์ในการนำไปใช้) นำเสนอปัญหาคำถาม (คำถามที่อนุญาตให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ หรือทักษะที่ได้เรียนมา) แก้ปัญหาตอบคำถาม (ให้โอกาสผู้เรียนในการแก้ปัญหา) บทสรุป (ทบทวนประเด็นต่างๆที่ได้กล่าวมาแต่ละหัวข้อ) ผลป้อนกลับ (ผลป้อนกลับตามคำตอบที่ได้รับจากผู้เรียน) แสดงรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมสำหรับคอร์สแวร์ ประเภทแบบฝึกหัด

7 แบบฝึกหัด (drill and Practice)
คำแนะนำสำหรับการออกแบบ - สร้างคลังคำถาม/คำตอบ ถ้าเป็นไปได้ควรออกแบบคอร์สแวร์ให้สามารถสร้างคลังคำถาม/คำตอบเพื่อการสุ่มคำถามใหม่ๆ ขึ้นมาถามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนใช้วิธีจำคำถาม และเบื่อกับการทำแบบฝึกหัด - จัดให้มีคำถามที่มีระดับความง่าย – ความยาก ควรออกแบบให้คอร์สแวร์มีการเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอาจใช้คำถามที่มีความซับซ้อนขึ้น หรือให้เวลาน้อยลงในการตอบคำถาม เป็นต้น

8 ผู้จัดทำ นางสาวสุรินทรา ขุนมธุรส รหัส 450070502 เลขที่ 36
แหล่งอ้างอิง ผศ.ดร.ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง . หลักการออกแบบและการสร้างเว็บ เพื่อการเรียนการสอน Designing e-Learning . The End ผู้จัดทำ นางสาวสุรินทรา ขุนมธุรส รหัส เลขที่ 36 คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด (drill and Practice)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google