งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลนักเรียนและรายหัวปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลนักเรียนและรายหัวปีการศึกษา ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลนักเรียนและรายหัวปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชั้น จำนวนนักเรียน รายหัว/คน ค่าจัดการเรียนการสอน รวม ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ อนุบาล๑ ๒๓ ๘๕๐ ๑๙,๕๕๐ ๓๙,๑๐๐ อนุบาล๒ ๒๕ ๒๑,๒๕๐ ๔๒,๕๐๐ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๖ ๙๕๐ ๑๕,๒๐๐ ๓๐,๔๐๐ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๑๓.๓๐๐ ๒๖,๖๐๐ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒ ๑๑,๔๐๐ ๒๒,๘๐๐ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๙,๕๐๐ ๑๙,๐๐๐ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๑๙,๙๕๐ ๓๙,๙๐๐ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐ ๓๘,๐๐๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗ ๒,๒๕๐ ๓๘,๒๕๐ ๗๖,๕๐๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕ ๓๓,๗๕๐ ๖๗,๕๐๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๗,๒๕๐ ๙๔,๕๐๐ ๑๙๔ ๑๔,๑๕๐ ๒๓๕,๑๑๓ ๔๙๖,๘๐๐

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมวิชาการ(ทำกิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง) กิจกรรมคุณธรรม,ลูกเสือ-เนตรนารี (ทำกิจกรรม อย่างน้อยปีละครั้ง) ทัศนศึกษา (ทำกิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/คน/ปี)

3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้น จำนวนนักเรียน รายหัว/คน ค่าจัดการเรียนการสอน รวม ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ อนุบาล๑ ๒๓ ๒๑๕ ๔,๙๔๕ ๙,๘๙๐ อนุบาล๒ ๒๕ ๕,๓๗๕ ๑๐,๗๕๐ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๖ ๒๔๐ ๓,๘๔๐ ๗,๖๘๐ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๓,๓๖๐ ๖,๗๒๐ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒ ๒,๘๘๐ ๕,๗๖๐ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๒,๔๐๐ ๔,๘๐๐ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๕,๐๔๐ ๑๐,๐๘๐ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐ ๙,๖๐๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗ ๔๔๐ ๗,๔๘๐ ๑๔,๙๖๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕ ๖,๖๐๐ ๑๓,๒๐๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙,๒๔๐ ๑๘,๔๘๐ ๑๙๔ ๓,๑๙๐ ๕๕,๙๖๐ ๑๑๑,๙๒๐

4

5 ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว เช่นครูอัตราจ้างรายเดือน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอย เช่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ จ้างซ่อมแซม จ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เช่น ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าที่ดิน ค่าสิ่งก่อสร้าง เช่น ต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เกน ๕๐,๐๐๐ บาท

6 เกณฑ์การจัดสรรรายหัว

7 เงินที่จัดสรรตามเกณฑ์การจัดสรร
ภาคเรียนที่ งบประมาณทั้งหมด วิชาการ ๖๐% บริหารทั่วไป ๓๐% สำรองจ่าย ๑๐% ๔๙๖,๘๐๐ ๒๙๘,๐๘๐ ๑๔๙,๐๔๐ ๔๙,๖๘๐ ๒๔๘,๔๐๐ ๗๔,๕๒๐ ๒๔,๘๔๐ ๑๔๙๐๔๐ รวมทั้งปี

8 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 3000 500 งบประมาณ 1
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 3000 วิชาการ 1.กิจกรรมข้อตกลงของหนู 500 ปฐมวัย 2.กิจกรรมหนูน้อยมีวินัย 3.กิจกรรมตาวิเศษ 4.กิจกรรมหนูน้อยมีน้ำใจ 5.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 6.กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 7.กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ

9 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 2 2000 วิชาการ
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 2000 วิชาการ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ปฐมวัย กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม เสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 500 กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมศิลปินน้อย กิจกรรมเล่านิทานก่อนนอน

10 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 3
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 3 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย 6000 วิชาการ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 500 ปฐมวัย กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม กิจกรรมเสริมประสปการณ์/กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการละเล่นพื้นบ้าน

11 ด้านวิชาการ ๖๐ % กิจกรรมเกมการศึกษา 500 กิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน กิจกรรมเกมการศึกษา 500 กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

12 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 3
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 3 กิจกรรมดื่มนมหลังตื่นนอนทุกครั้ง 500 วิชาการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพทุกวัน ปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้จากสถานพยาบาลในชุมชน กิจกรรมกีฬาสี

13 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 4
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 4 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา  6500 วิชาการ กิจกรรมจัดแหล่งเรียนรู้ 500 ปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน กิจกรรมจัดห้องเรียนส่งเสริมกระบวนการคิด

14 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 500 วิชาการ กิจกรรมศิลปะเด็ก ปฐมวัย กิจกรรมจัดมุมเด็กเก่งในห้องเรียน กิจกรรมการเรียนรู้รอบโรงเรียน กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1000 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 3000

15 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 5
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 5 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 34500 บิหารทั่วไป กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 5000 ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมโภชนาการอาหารปลอดภัย กิจกรรมแข่งกีฬาสี 10000 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านศิลปะ 1000

16 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านดนตรี 1000 วิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านนาฏศิลป์ ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 5500 กิจกรรมอาหารเสริม(นม)

17 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 6
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  44000 วิชาการ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 10000 กิจกรรมเด็กดีศรีบางแหวน 1000 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3000 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 30000 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

18 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 7
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 7 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการ  16500 วิชาการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 2000 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

19 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน กิจกรรมนักข่าวผู้เยาว์ 2000 กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวันสุนทรภู่ 5000 เรียนรู้กว้างไกลในอินเตอร์เน็ต 1500

20 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 8
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 8 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  9500 วิชาการ กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ 1500 ขั้นพื้นฐาน แข่งขันคิดเลขเร็ว กิจกรรมประกวดเรียงความวันสำคัญ กิจกรรมนักประดิษฐ์ 2000 กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 3000

21 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 9
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 9 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  78000 วิชาการ กิจกรรมซ่อมเสริม 5000 ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 10000 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาสื่อ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมทุนการศึกษานักเรียนเก่ง 1000 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียน 44000 กิจกรรมติวสอบ O- NET,NT 3000

22 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 10
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 10 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน  56580 วิชาการ การปลูกผักสวนครัว 3000 ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสวนปาล์ม 46200 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น 1380 กิจกรรมสหกรณ์ 2000 เพาะเห็ดนางฟ้า 4000

23 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 11
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตาม 19000 บุคลากร บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการอบรม สัมมนา / ศึกษาดูงาน 5000 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4000 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2000 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ

24 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 2000 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงทุกชั้นเรียน 1000 วิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมนิเทศชั้นเรียนและงานที่รับมอบหมาย

25 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 12
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 12 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 5500 วิชาการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมนิเทศชั้นเรียนและงานที่รับมอบหมาย 500 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 1000 กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 2000

26 กิจกรรมด้านศิลปะ และกีฬา
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 13 โครงการส่งเสริมความโดดเด่นด้านสุนทรียภาพ 5000 บริหารทั่วไป กิจกรรมด้านศิลปะ และกีฬา ขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย

27 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 14
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 14 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 8000 บริหารทั่วไป กิจกรรม รักษ์ภาษาไทย 1000 ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมมารยาทไทย ปฐมวัย นาฏศิลป์ 3000 การแต่งกายแบบไทย การทำอาหารไทย

28 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 15
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 15 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  7500 บิหารทั่วไป กิจกรรมทำแผนพัฒนา 1000 ขั้นพื้นฐาน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปฐมวัย การจัดทำสาระหลักสูตร การรับนักเรียน 500 กิจกรรมงานวันปิดภาคเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2000

29 ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 16
ด้านวิชาการ ๖๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 2000 วิชาการ 17 โครงการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 4000 ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฐมวัย กิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้

30 ด้านบริหารทั่วไป ๓๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 1
ด้านบริหารทั่วไป ๓๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  4000 บริหารทั่วไป และพัฒนาสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมบริหารงานวิชาการ 1000 ปฐมวัย กิจกรรมบริหารทั่วไป กิจกรรมบริหารงบประมาณ กิจกรรมบริหารบุคลากร

31 ด้านบริหารทั่วไป ๓๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 2
ด้านบริหารทั่วไป ๓๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 2 โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 32000 บริหารทั่วไป ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน 20000 ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 2000 ปฐมวัย กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 10000

32 ด้านบริหารทั่วไป ๓๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 3
ด้านบริหารทั่วไป ๓๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 3 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  2000 บริหารทั่วไป ห้องเรียนสีขาว ขั้นพื้นฐาน อบรมโทษและพิษภัยของยาเสพติด 500 ปฐมวัย บ้านหลังเรียน 1000 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน

33 ด้านบริหารทั่วไป ๓๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 4
ด้านบริหารทั่วไป ๓๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน 4 โครงการสาธารณูปโภค  51000 ค่าไฟฟ้า 48000 ขั้นพื้นฐาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3000 ปฐมวัย 5 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน  4000 ค่าวัสดุสำนักงาน 4000 ค่าวัสดุจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  0 6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 8040 7 โครงการจ้างครูอนุบาล บุคลากร

34 เกณฑ์การจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

35 เงินที่จัดสรรตามเกณฑ์การจัดสรร
ภาคเรียน งบประมาณทั้งหมด วิชาการ ๔๐% คุณธรรม ๒๐% ทัศนศึกษา ๓๐% ICT ๑๐% ๑๑๑,๙๒๐ ๔๔,๗๖๘ ๒๒,๓๘๔ ๓๓,๕๗๖ ๑๑,๑๙๒ ๕๕,๙๖๐ ๑๖,๗๘๘ ๕,๕๙๖ รวม ทั้งปี

36 กิจกรรมวิชาการ ๔๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน
โครงการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ  44768 วิชาการ 1.กิจกรรมส่งเสริมเด็เก่งให้มีความเป็นเลิศ 10000 ขั้นพื้นฐาน 2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตย 5000 ปฐมวัย 3.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาอาชีพ 5500 4.กิจกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน 19268

37 กิจกรรมคุณธรรม ๒๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน กิจกรรมคุณธรรม
22384 บริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์(๖) ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 10000 ปฐมวัย กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 12384

38 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๓๐ %
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน โครงการทัศนศึกษา 33576 วิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย

39 กิจกรรม ICT ๑๐ % ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนงาน
โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  11192 วิชาการ และการสื่อสาร(ICT) ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมออกแบบสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ 6000 กิจกรรมการทำรายงานโดยใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 4000 กิจกรรมคอมพิวเตอร์พาเพลิน 1192 ปฐมวัย


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลนักเรียนและรายหัวปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google