งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”
โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

2 จัดตั้งทีม Primary GMP 1 ทีม 1 อำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ มีการร่วมกันจัดทำคำสั่งในการกำหนดแนวทางและเป้าหมายการทำงาน ของทีมงาน

3

4 มีการจัดตั้งศูนย์ Primary GMP ระดับอำเภอ

5 ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์ Primary GMP ระดับอำเภอ และ การออกดำเนินการรวมกันของทีม

6 จัดทำฐานข้อมูล Primary GMP
ข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP เพื่อให้ทีม Primary GMP ส่งเสริมและพัฒนาต่อไป ข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ที่มายื่นขออนุญาต

7 ผลการส่งเสริมพัฒนา ของทีม Primary GMP

8 ผลการส่งเสริมพัฒนา ของทีม Primary GMP

9 ผลการส่งเสริมพัฒนา ของทีม Primary GMP

10 ปัญหาอุปสรรค ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในการพัฒนาสถานประกอบการ
ผู้ประกอบการยังไม่เห็นความสำคัญการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร ผู้ประกอบการที่เป็น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขาดเงินทุนใน การปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน

11 ปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่ผู้ผลิตเป็นกลุ่มแม่บ้าน มีการผลิตเฉพาะเวลาว่างจากงานประจำ ช่วงที่ไม่มีการผลิตก็ปล่อยให้โรงเรือนรกร้าง เก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ช่วงที่มีการผลิตค่อยช่วยกันเก็บกวาด บางกลุ่มผู้นำกลุ่มไม่เข้มแข็งไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่มีคนสามารถ ตัดสินใจได้ มีเพียงแต่คนรับคำแนะนำไว้ผู้ประกอบการที่เป็น กลุ่ม แม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขาดเงินทุนในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ ได้มาตรฐาน สถานที่ผลิตบางที่เป็นที่สาธารณะ เช่น ศาลาวัด ศาลาประชาคม ทำให้ ปรับปรุงลำบาก

12 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ให้สถานประกอบการ เห็นความสำคัญของการพัฒนาสถานที่ผลิตเข้าสู่ มาตรฐาน Primary GMP ว่าผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยจาก อาหารที่บริโภคแล้ว ผู้บริโภคจะเชื่อมั่นในสินค้าของเรา ทำให้เกิดการ ซื้อซ้ำและบอกต่อ เป็นการเพิ่มยอดขาย ได้ยั่งยืนอีกด้วย ใช้วัสดุในท้องถิ่น ที่สามารถ ทำโรงเรือน และสามารถป้องกันการ ปนเปื้อน เพื่อตัดข้อจำกัดทางงบประมาณในการปรับปรุงเพื่อให้ได้ มาตรฐาน Primary GMP

13 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google