งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกิดได้ก็ดี คาดว่าต้องเกิด ต้องเกิด เกษตรปลอดสาร ประชาชนฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดกิน มีศูนย์รับข้อร้องเรียน คาดว่าต้องเกิด ครัวเรือนปลูกผักกินเอง “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกิดได้ก็ดี คาดว่าต้องเกิด ต้องเกิด เกษตรปลอดสาร ประชาชนฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดกิน มีศูนย์รับข้อร้องเรียน คาดว่าต้องเกิด ครัวเรือนปลูกผักกินเอง “"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เกิดได้ก็ดี คาดว่าต้องเกิด ต้องเกิด
เกษตรปลอดสาร ประชาชนฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดกิน มีศูนย์รับข้อร้องเรียน คาดว่าต้องเกิด ครัวเรือนปลูกผักกินเอง “ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านสะอาด ” เขียงเนื้อ สะอาด ปลอดภัย โรงเรียน อสม. ลดการใช้สารเคมี มีระบบเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รถเร่ได้รับการตรวจสารปนเปื้อน ไม่มียาชุดจำหน่ายในชุมชน ร้านค้าได้ป้ายรับรองมาตรฐาน ต้องเกิด ร้านค้าและประชาชน มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชุมชนมีชุดทดสอบอาหารในชุมชน อสม.มีทักษะในการตรวจอาหารปนเปื้อน อย.น้อยในโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน สิ่งที่ต้องเกิด

4 ต้องเกิด ร้านค้าและประชาชน มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชุมชนมีชุดทดสอบอาหารในชุมชน อสม.มีทักษะในการตรวจอาหารปนเปื้อน อย.น้อยในโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน โดย...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านฟ้าห่วน

5 คาดว่าต้องเกิด

6 กำลังขับเคลื่อนศูนย์รับข้อร้องเรียน
เกิดได้ก็ดี กำลังขับเคลื่อนศูนย์รับข้อร้องเรียน

7

8 ประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการพัฒนา รร.อสม.
ผู้นำชุมชน/อสม. ร่วมประชุมให้ความร่วมมือ คุณหมอมด เภสัชฯ รพ.ลืออำนาจเจริญ ช่วยแนะนำ อบรมพัฒนา ทักษะ/ความรู้ความเป็นครู โดย...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านฟ้าห่วน

9 ประธานชมรม อสม.จังหวัด เป็นที่ปรึกษา
ทีมพัฒนาครู อสม. ประธานชมรม อสม.จังหวัด เป็นที่ปรึกษา โดย...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านฟ้าห่วน

10


ดาวน์โหลด ppt เกิดได้ก็ดี คาดว่าต้องเกิด ต้องเกิด เกษตรปลอดสาร ประชาชนฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดกิน มีศูนย์รับข้อร้องเรียน คาดว่าต้องเกิด ครัวเรือนปลูกผักกินเอง “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google