งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบหมายภารกิจผู้นำชุมชน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบหมายภารกิจผู้นำชุมชน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบหมายภารกิจผู้นำชุมชน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้นำการพัฒนา”

2 “การทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถทำได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน”
““ ผู้นำชุมชน ”” เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน””

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประจำปี 2557 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตัวชี้วัดผลผลิต มีหลักสูตร “ผู้นำการพัฒนา” ที่สอดคล้องกับ การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า 12,000 คน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้นำชุมชนร้อยละ 90 ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ที่กำหนด  ผู้นำชุมชนแต่ละตำบล ร้อยละ 90 เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอ เพื่อพัฒนาตำบล และมีการนำข้อเสนอที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้เอง สู่การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล  ผู้นำชุมชนมีการพัฒนากลุ่ม องค์กรที่ตนเป็นกรรมการ หรือสมาชิก

4 ความคาดหวังของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้นำชุมชน 12,000 คน หลังจากอบรมแล้ว ได้กลับไปสร้างมูลค่าให้กับชุมชน อย่างไร เช่น ทำให้หนี้ค้างชำระของ กลุ่มออมทรัพย์ฯ ลดลง หรือ มีการขยายกองทุนเพิ่มขึ้น...

5 ภารกิจผู้นำชุมชนหลังการฝึกอบรม

6 พัฒนากร สนับสนุน ติดตาม และรายงานผลผ่านระบบ online
ภารกิจรายบุคคล ตั้งปณิธาน เพื่อพัฒนากลุ่ม องค์กร ที่ตนเป็นกรรมการ หรือสมาชิก (ระบุรายละเอียดว่าจะทำอะไร เชิงปริมาณ/คุณภาพ) ดำเนินการตามปณิธาน ให้เสร็จภายใน มิถุนายน 2557 พัฒนากร สนับสนุน ติดตาม และรายงานผลผ่านระบบ online คัดเลือก ผู้นำที่มีผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ตำบลละ 5 คน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ตัวอย่าง ปณิธานอยู่ในภาคผนวกของเอกสารที่แจกให้

7 พัฒนากร ภารกิจรายทีม ข้อเสนอ ภายใน 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
จัดประชุมทีมผู้นำชุมชนระดับตำบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือ 36 คน เพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาตำบล ดำเนินการได้ด้วยตนเอง ข้อเสนอ นำสู่เวที บูรณาการแผนชุมชน และบรรจุใน แผนชุมชนบูรณาการระดับตำบล ไม่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่าง ข้อเสนออยู่ในภาคผนวกของเอกสารที่แจกให้

8 *รายชื่อผู้เข้าประชุม *เอกสารข้อเสนอ
เอกสารการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาตำบล *รายงานการประชุม *รายชื่อผู้เข้าประชุม *เอกสารข้อเสนอ * หนังสือประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตัวอย่างอยู่ภาคผนวกในเอกสารประกอบการฝึกอบรม) ตำแหน่ง กิจกรรมที่ตั้งปณิธาน (จะทำอะไร ระบุเชิงปริมาณ/คุณภาพอย่างละเอียด) ผู้นำ อช./อช. -ส่งเสริมสนับสนุนการดำรงชีวิตแบบพอเพียงแก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน จำนวน 20 ครัวเรือน - สนับสนุนให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ครัวเรือน กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ -ประชาสัมพันธ์เพิ่มสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 ราย -ติดตามการส่งคืนเงินกู้ จำนวน 5 ราย -จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน -จัดสวัสดิการให้แก่หมู่บ้าน โดยใช้เงินของกลุ่มฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง -ขยายกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ อย่างน้อย 1 กิจกรรม กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี -รณรงค์เพิ่มสมาชิกกองทุน จำนวน 5 ราย -แนะนำสมาชิกในการเขียนโครงการ จำนวน 5 ราย กรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน - ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยจัดทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / แผนที่จุดเรียนรู้ในชุมชน กรรมการ ศอช.ต. -เข้าร่วมเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล -จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาตำบล ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วยฯ/กรรมการหมู่บ้าน กำนัน -จัดเวทีปรับปรุงแผนชุมชน -รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด

9 “ปณิธานที่ท่านให้ไว้ เราจะบันทึกในระบบ online และ
และจะคัดเลือกผู้ที่พัฒนางานได้ดีเยี่ยม จำนวน 5 คน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ดังนั้นเมื่อท่านกลับไปแล้ว อย่าลืมทำตามปณิธานที่ให้ไว้ให้เสร็จภายในมิถุนายน โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ไปเยี่ยมชมผลงาน ท่านถึงบ้าน ประมาณเดือนกรกฏาคม ””

10 จบการนำเสนอ....ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การมอบหมายภารกิจผู้นำชุมชน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google