งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการข้อมูลการผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการข้อมูลการผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการข้อมูลการผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
ระบบการจัดการข้อมูลการผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด

2 ประวัติผู้วิจัย นางสาวนาตยา ปัญญานุกิจ วท.บ มหาวิทยาลัยทักษิณ
QA Executive บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (2548-ปัจจุบัน)

3 แนะนำบริษัทฯ ก่อตั้งวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ผลิต/นำเข้าถุงยางอนามัย
ความสำคัญและที่มาของการวิจัย แนะนำบริษัทฯ ก่อตั้งวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ผลิต/นำเข้าถุงยางอนามัย ส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่เลขที่อี 1-6 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย (ต่อ)
วางแผนการผลิต สั่งซื้อวัตถุดิบ รับคำสั่งซื้อ ตรวจสอบก่อนส่งมอบ ตรวจรับวัตถุดิบ Dipping ET Foiling Packing

5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในเอกสาร จัดเก็บกระจัดกระจายตามส่วนงาน
ความสำคัญและที่มาของการวิจัย (ต่อ) ปัญหานำวิจัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในเอกสาร จัดเก็บกระจัดกระจายตามส่วนงาน การปรับปรุงข้อมูล

6 ผู้บริหารร้องขอรายงาน
ความสำคัญและที่มาของการวิจัย (ต่อ) ปัญหานำวิจัย ผู้บริหารร้องขอรายงาน จัดทำสรุปรายงาน ค้นหาข้อมูล

7 ผู้บริหารเรียกดูรายงานผ่านระบบฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบฯ
ความสำคัญและที่มาของการวิจัย (ต่อ) การทำงานของระบบใหม่ ฐานข้อมูลการผลิต ผู้บริหารเรียกดูรายงานผ่านระบบฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบฯ

8 วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการข้อมูลการผลิต สำหรับบริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด

9 ขอบเขตงานวิจัย

10 ระยะทำการวิจัย มิถุนายน 2554 – มกราคม 2555

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ดูแลระบบ ลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงาน ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลการผลิต สามารถดูรายงานการผลิตได้ทันที สามารถนำข้อมูลการผลิตเพื่อใช้ในการวางแนวทาง หรือนโยบายการผลิตในอนาคตได้ ได้เอกสารคู่มือการใช้งานและคู่มือโปรแกรมระบบการจัดการข้อมูลการ

12 ซอฟต์แวร์ (Software) อุปกรณ์การทำการวิจัย Microsoft Visual Basic
Microsoft SQL Server Crystal Reports


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการข้อมูลการผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google