งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแนว 7 Es

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแนว 7 Es"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแนว 7 Es
รองศาสตราจารย์ ดร. สำลี ทองธิว ศูนย์ปฏิบัติการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ความสำคัญของการตั้งประเด็นคำถาม
ความสงสัย ใคร่รู้ของนักเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ แสวงหาคำตอบ ฟังคำบรรยาย สังเกต ทดลอง ค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำรา ผู้รู้ ฯลฯ

3 ความรู้ไม่สามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง
นักเรียนต้องมีความรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือทดลอง นำความรู้ที่ครูให้ไปค้นหาความรู้เพิ่มเติม ทดลองกับชีวิตประจำวัน ครูต้องใช้เทคนิคการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนตั้งคำถาม จัดหา แนะนำแหล่งข้อมูล และสนับสนุนให้นักเรียนทำการ ทดลองเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง

4 ขั้นตอนทั้ง 7 ของ 7 Es ขั้นกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถาม สงสัย สนใจ
ขั้นกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถาม สงสัย สนใจ ขั้นหาวิธีสร้างความกระจ่าง ขั้นพยายามหาคำอธิบาย ขั้นสร้างข้อค้นพบใหม่ๆ ขั้นเชื่อมโยงความเข้าใจกับสาระอื่นๆ ขั้นแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อค้นพบ ขั้นตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้า

5 กรณีตัวอย่าง เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนรูปของพลังงานกลไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้าแล้ว ต่อมาสนใจการเคลื่อนที่ของแสง ลักษณะการเดินของแสง ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน ทดลองติดตามเงาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน การตั้งกระถางต้นไม้ ตั้งร่มกันแดด ฯลฯ

6 กิจกรรมสำหรับขั้น excite
เกมตอบคำถาม (เก้าอี้ดนตรี จับฉลากผู้โชคดี เกมบันไดงู เกมเศรษฐี) เกมมนุษย์เจ้าปัญหา

7 กิจกรรมขั้น explore และ explain
เกมมหาสมบัติ กิจกรรมแฟ้มสะสมความรู้ กิจกรรมนักทดลอง นักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมทอร์คโชว์

8 กิจกรรมขั้น expand กิจกรรมโชว์แอนด์ทอร์ค กิจกรรมป้ายนิเทศ
ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปสังเกต ลองใช้ที่บ้าน แล้วนำผลมารายงาน เปรียบเทียบความแตกต่างจากความรู้ที่ได้ ในห้อง หรือความแตกต่างระหว่างกัน

9 กิจกรรมขั้น extend ภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมเล่าเรื่องท้องถิ่นของเรา
บันทึกการประหยัดพลังงาน กิจกรรมโต้วาทีคำกลอน

10 กิจกรรมขั้น exchange สัมนานักเรียนในโครงการฯ Web site โรงเรียน
จดหมายข่าว ป้ายนิเทศ

11 กิจกรรมขั้น examine กิจกรรมย้ำคิดย้ำทำ กิจกรรมไม้บันทัด
ขั้นสุดท้ายครูต้องนำผลกิจกรรมไปตรวจสอบกับเป้าหมายของโครงการฯ สรุปให้ได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมประหยัดพลังงานหรือไม่ อย่างไร หรือมีคำตอบให้กับวิธีประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันหรือไม่

12 ใบงาน ให้อภิปรายร่วมกัน ศึกษาความเหมือนหรือความต่างของกิจกรรม
ให้อภิปรายร่วมกัน ศึกษาความเหมือนหรือความต่างของกิจกรรม ภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกัน ศึกษาความสอดคล้องกับเป้าหมาย การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแผนการสอน ศึกษากิจกรรมเพื่อปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมาย ของโครงการมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแนว 7 Es

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google