งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุประบบเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม 1.น.ส.มยุรี ริยะอุด เลขที่ 1 ม.4.10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุประบบเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม 1.น.ส.มยุรี ริยะอุด เลขที่ 1 ม.4.10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุประบบเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม 1.น.ส.มยุรี ริยะอุด เลขที่ 1 ม.4.10
2.น.ส.สุนิสา พิสัยเลิศ เลขที่ 2 ม.4.10 3.น.ส.ประภัสสร แซ่ดู่ เลขที่ 38 ม.4.10

2 หน่วยที่ 1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี (ตอนที่ 1)
เทคโนโลยีมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเรียกว่าระบบเทคโนโลยี (Technological System)

3 ตัวป้อน (Input) ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need, Want) หรือปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ เช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค

4 กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process)
คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสยองต่อความต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) จากทรัพยากรมาเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ขั้นตอนของกระบวนการจะประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล

5 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output or Outcome)

6 ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource)
คน (Human) ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ (Data and Informations) วัสดุ (Materials) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine and Tools) พลังงาน (Energy) ทุน (Capital) และทรัพย์สิน (Asset) เวลา (Time)

7 ปัจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration)
ความหมายของ การออกแบบ (ทางเทคโนโลยี) “หมายถึง การลำดับความคิดหรือจินตนาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ” ดังนั้นการออกแบบ (ทางเทคโนโลยี) จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ซึ่งประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการออกแบบ และปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล โดยที่ผลของการออกแบบ (ทางเทคโนโลยี) มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความต้องการ ซึ่งผลผลิตอาจได้ผลออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ (Product หรือ Process)

8 เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตมนุษย์
เทคโนโลยีเกิดจากความต้องการตามจุดมุ่งหมายของมนุษย์ เพื่อส่งผลตามที่ตนปราถนา เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆเช่น ความรู้และสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ พลังงานในการสร้างเทคโนโลยี เป็นต้น เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากการคิด การแก้ปัญหา การทดลอง และการออกแบบสิ่งประดิษฐ์และวิธีการซึ่งได้มาจากกระบวนการนำความรู้และประสบการณ์โดยใช้เทคนิควิธีการตลอดจนใช้ทักษะและทรัพยากรต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น มนุษย์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลผลิต (Product) หรือวิธีการต่าง ๆเป็นกิจกรรมที่มุ่งสนองจุดประสงค์ตามความพึงพอใจของมนุษย์

9 ปัจจัยที่ทำให้เกิดเทคโนโลยี
ความจำเป็นในการดำรงชีวิตมนุษย์จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องชีวิตประจำวันอีกมากมาย ความต้องการอยู่รอดให้พ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ทำให้มนุษย์ ต้องดิ้นรน ป้องกันและหาวิธีการต่างๆทำให้เกิดเทคโนโลยีการตรวจจับและพยากรณ์แผ่นดินไหว ความใฝ่รู้ของมนุษย์ทำให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์และเครื่องมือ ต้องการความบันเทิงและการพักผ่อน ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบกิจกรรมบันเทิงจึงทำให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบความต้องการ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นสิ่งที่ผลักดันให้มีการคิดค้นเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt สรุประบบเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม 1.น.ส.มยุรี ริยะอุด เลขที่ 1 ม.4.10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google