งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21-23 พค. 2540 ณ.โรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท

2 วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร สัตวศาสตร์/ สัตวบาลให้มีความทันสมัย 2. สร้างความคุ้นเคยระหว่างบุคลากรต่างสถาบัน 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนา

3 นายสมหมาย ฉัตรทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ

4 ผศ. ดร.วรพงษ์ สุริยจันทราทอง
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน

5 รศ. ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดี ฯ เปิดงาน

6 การบรรยายพิเศษ “ผลกระทบของการค้าโลกที่มีต่อทิศทางการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านปศุสัตว์” ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร รองประธาน TDRI

7 ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัย ที่มีต่อภาคเกษตรของไทย
1. การเปิดตลาด 2. การลดการอุดหนุนการส่งออก 3.การลดการอุดหนุนในประเทศ ข้อตกลงที่สำคัญต่อไทยอีก 2 ข้อ 1. มาตราการสุขอนามัย (SPS) 2. ข้อตกลงเรื่องสินค้าเขตร้อน (Tropical products)

8 - การปรับโครงสร้างทางการเกษตรให้รักษา ขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่าง ประเทศ
-มุ่งเน้นการวิจัยด้านการเกษตร (ปศุสัตว์, ข้าว)

9 ศ.ดร.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย
- การวิจัยตัวอ่อนและการย้ายฝากกับการพัฒนาประเทศ

10 1. การเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคตัวให้โดยเครื่องอัตราซาวด์
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์ไข่ 3.การฉีดเซลล์อสุจิเพื่อการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ 4. การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในหลอดทดลอง 5. การแช่แข็งตัวอ่อน 6. การเลือกเพศตัวอ่อน 7. การย้ายฝากตัวอ่อน

11 การพัฒนาหลักสูตรสัตวศาสตร์ สัตวบาลสู่ความเป็นสากล
การอภิปราย การพัฒนาหลักสูตรสัตวศาสตร์ สัตวบาลสู่ความเป็นสากล วิทยากร ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ คุณศิริ ชมชาญ ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.ดร.ณรงค์ หุตานุวัตร ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล

12 - ความเป็นสากล มีความเป็นตัวของตัวเอง แต่มีมาตรฐาน
- การปรับหลักสูตรให้มาตราฐาน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันว่าต้องการผลิตบัณฑิตไปในด้านใด ทั้งนี้อาจใช้ภูมิปัญญาไทย หรือต่างประเทศก็ได้ - มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรและวิธีการสอน

13 การสาธิตโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับสาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล

14 แนวทางการพัฒนาและนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทางสาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล
การอภิปราย แนวทางการพัฒนาและนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทางสาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล วิทยากร 1. อ.ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ 2. อ.ไพบูลย์ ใจเด็ด 3. อ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล 4. รศ.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.นสพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล

15 1. Software ( Internet, CAI, การจัดการฟาร์ม)
2. Hardware 3. People ware (พัฒนา programmer, User) 4. อื่นๆ (ความร่วมมือ, เงินทุน, ความยอมรับจากวงการภายนอก)

16 กลุ่มย่อยที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสัตวศาสตร์
รศ.ดร.จำเนียร ยศราช ประธาน 1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นสากล * ควรปรับปรุงเนื้อหาภายในและวิธีการสอน * ปรับเป็นระยะ (ไม่ปฏิรูป) * คำนึงถึงภูมิปัญญาไทย

17 แนวทางปฏิบัติ - ปรับปรุงจุดเด่นของแต่ละสถาบัน แต่ต้องมีมาตราฐานเป็นสากล - มีรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ สถาบันในการประชุมทุกครั้ง

18 2. ความพร้อมของบุคลากร สาขาที่ได้รับการสนับสนุนน้อย ต้องพยายามช่วยเหลือตนเองและช่วยกันและกัน แนวทางปฏิบัติ - ใช้ IT - สมาคมเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและฝึกอบรม - มีเกณฑ์ประเมินผู้สอน

19 3. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
- ศึกษาหาแนวทางร่วมมือระหว่างสถาบัน -ควรมีการให้บริการหน่วยงานเอกชนมากขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์ของทบวง

20 กลุ่มย่อยที่ 2 การพัฒนาและการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทางสาขาฯ
1. Internet - รวบรวม address ของแต่ละ สถาบัน - จัดอบรมเทคนิคพิเศษทางด้าน Internet

21 2. CAI - มีหลายสถาบันที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 3. มีการสรุป soft ware ที่หลายสถาบันได้คิดค้น หรือใช้ช่วยในการเรียนการสอน

22 ใครเอ่ย? สวัสดี จาก ม.อบ.


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุมสัมมนา ภาควิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google