งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา

2 หลักการสัมมนา ความหมาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการสัมมนา

3 ความหมาย การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในวงการศึกษา สัมมนาเป็นวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษา ได้ร่วมกันศึกษาปัญหาและประชุมอภิปรายกัน ในวงการอื่นๆ เป็นการประชุมเพื่อต้องการแสวงหา แนวทางและความคิดใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

4 เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หัวใจของการสัมมนา คือ สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการความคิดเห็นและได้เสนอแนวคิดให้แก่กลุ่มเป็นสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google