งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างทูต CEO กับผู้ว่าฯ CEO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างทูต CEO กับผู้ว่าฯ CEO"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างทูต CEO กับผู้ว่าฯ CEO
โดย นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 วัตถุประสงค์ของการสัมมนาร่วมระหว่างผู้ว่าฯ CEO กับทูต CEO
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการทำงาน ของผู้ว่าซีอีโอและทูตซีอีโอ เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้ประสบผลสำเร็จบนพื้นฐานของความเข้าใจ มิตรภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการสานประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ระหว่างประเทศในอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเส้นทาง East West Economics Corridor
มองในภาพกว้างที่เป็นเส้นทางในการเชื่อมกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชีย กับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก มองภาพรวมเชื่อมโยงจากท้องถิ่นสู่ระดับสากล (Local Link Global Reach) วิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดบทบาทของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ชัดเจน

4 การผลักดันยุทธศาสตร์ EWEC ให้ประสบผลสำเร็จ
แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดแนวทางการปฏิบัติและจัดทำคู่มือการติดต่อกับต่างประเทศ พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

5 การผลักดันยุทธศาสตร์ EWEC ให้ประสบผลสำเร็จ (ต่อ)
กำหนดบทบาท (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดตามเส้นทาง EWEC เตรียมความพร้อมของคนตามเส้นทาง EWEC และความเชื่อมโยงของ EWEC กับศักยภาพของพื้นที่ และการสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างทูตซีอีโอ กับผู้ว่าฯ ซีอีโอ

6 กลไกการประสานงานร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอและทูตซีอีโอ (ROC)
สร้างความเชี่ยวชาญ และเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้ว่าฯซีอีโอ กับ ทูตซีอีโอ เป็นศูนย์สารสนเทศเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เสริมสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ว่าฯซีอีโอที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำปฏิทินรวมของแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของจังหวัดเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์และประเทศเพื่อนบ้าน

7 กลไกการประสานงานร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอและทูตซีอีโอ (ROC) (ต่อ)
มีกฎหมายรองรับ เช่น มติ ครม. มีงบประมาณรองรับที่ชัดเจน พัฒนาตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

8 กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ว่าซีอีโอและ ทูตซีอีโอ
รวบรวม แลกเปลี่ยน และพัฒนาระบบข้อมูล เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า สินค้า บริการ ของประเทศเพื่อนบ้านและยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสากลของการติดต่อค้าขายและวัฒนธรรมของระบบการค้าการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความอำนวยความสะดวกและสร้างความั่นใจให้กับภาคเอกชนในทางปฏิบัติ

9 กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ว่าซีอีโอและ ทูตซีอีโอ (ต่อ)
พัฒนาบุคลากรของจังหวัดด้านวิเทศสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะของเมืองคู่แฝด จัดทำแผนงานและงบประมาณ รองรับกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายหลังจากการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ส่งเสริมกิจกรรม Road Show ร่วมกัน

10 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่าง ผู้ว่าซีอีโอและทูตซีอีโอ
ด้านการผลักดันยุทธศาสตร์ เริ่มต้นจากยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการศึกษา และวัฒนธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างกัน

11 แนวคิดหลักในการผลักดันยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา Understanding Friendship ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ Trust ยุทธศาสตร์ การค้า การลงทุน

12 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอและทูตซีอีโอ (ต่อ)
การผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจโดยอาศัยกิจกรรมดังต่อไปนี้ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในสถาบันการศึกษาระดับสูง เช่น หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง โดยให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร รัฐบาลควรเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา สำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ บุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนและสถาบันการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา

13 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และทูตซีอีโอ(ต่อ)
ผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนภาษาเพื่อนบ้านเป็นภาษาที่สอง รัฐบาลควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ หรือทำวิจัยในประเทศเพื่อนบ้าน และให้ทุนบุคลากรในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคประชาชนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการระหว่างบุคลากรทุกระดับของประเทศในอนุภูมิภาคฯ เพื่อมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

14 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และทูตซีอีโอ(ต่อ)
ข. การผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ พิธีการและเอกสารผ่านแดน สร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เช่น เส้นทางมรดกโลก

15 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และทูตซีอีโอ(ต่อ)
ค.การผลักดัน ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน มุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาระบบข้อมูลด้านการค้า (รู้เขา รู้เรา) อำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งทำความเข้าใจกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

16 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และทูตซีอีโอ(ต่อ)
ค.การผลักดัน ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน มุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนดำเนินการค้าในลักษณะของการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในกฎเกณฑ์ และข้อตกลงต่างๆ ของ Contract Farming ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน

17 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และทูตซีอีโอ(ต่อ)
การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าฯ ซีอีโอ กับทูตซีอีโอ ควรมีการกำหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ควรจะมีกิจกรรมร่วมกันที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การแข่งขันกีฬา ฯลฯ

18 ข้อเสนอจากภาคเอกชน ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการ
เสนอให้รวมกลุ่มภาคเอกชนเป็น cluster และจัดทำ company profile สร้างเครือข่ายองค์การและข้อมูลของภาคเอกชน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้าของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนด้านระบบ logistics และinfrastructure จัดทำแผนรองรับผลกระทบจาก EWEC

19 สวัสดี อ่าวตังเกี๋ย ทะเล อันดามัน อ่าวไทย ไปท่าเรือ ดานัง ทางถนน
ทะเล อันดามัน ไปท่าเรือ ดานัง ท่าเรือแหลมฉบัง ร่างกุ้ง วินห์ ดงเฮ่ย ฮาตินห์ ปากเซ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ตาก แม่สอด มุกดาหาร หนองคาย นครพนม ทางถนน ทางรถไฟ สวัสดี สวัสดี อ่าวตังเกี๋ย


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างทูต CEO กับผู้ว่าฯ CEO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google