งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ

2 เนื้อหาประจำบท ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โปรโตคอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล และ อินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์เว็บ เว็บ เซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์ ส่วนประกอบของ URL และอีเมล การใช้งานและบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรียนจบบทแล้ว นักศึกษามีความสามารถดังนี้ อธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตได้ บอกความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์เว็บ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเบราว์เซอร์ ส่วนประกอบ ของ URL และอีเมลได้ ระบุหน่วยงานที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนประเภทต่างๆ ได้ ใช้งานหรือบริการสืบค้นข้อมูลต่างๆ บน อินเทอร์เน็ตได้ตามจุดมุ่งหมาย

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปด้วย สื่อกลางประเภทต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทำให้ คอมพิวเตอร์สามารถ รับส่งข้อมูลระหว่างกัน ได้ เกิดการแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรเครือข่าย ร่วมกัน โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือติดต่อกับเครือข่ายภายนอกที่มี ระยะทางไกลออกไป ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อาจเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือที่เรียกว่ามัลติมีเดีย

5 องค์ประกอบหลักในการสื่อสารข้อมูล
ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver) ข้อมูล/ข่าวสาร (Data) สื่อกลาง (Medium) ขั้นตอน/ข้อปฏิบัติ (Protocol)

6 ประเภทของการเชื่อมต่อ
จุดต่อจุด (Point To Point) หลายจุด (Multipoint)

7 รูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology)
Bus Star Ring Mesh

8 ประเภทของเครือข่าย Local Area Network Metropolitan Area Network
Wide Area Network

9 โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอล คือ ข้อกำหนด หรือกฎที่ใช้ เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถ ติดต่อสื่อสารข้อมูลได้ โดยไม่ยึดติดว่าต้องใช้ชนิด เดียวกัน มีรูปร่างหรือรูปแบบในการเชื่อมต่อ สายสัญญาณบนเครือข่ายที่เหมือนกัน โดย โปรโตคอลถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจ อธิบายถึง กระบวนการในการสื่อสาร ทำอย่างไรหากต้องการ รับส่งข้อมูล เมื่อไรที่ข้อมูลสามารถทำการส่งออกไป ยังปลายทางได้ กล่าวคือสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้ง ระบบอย่างไม่ติดขัด

10 OSI (Open System Interconnection)

11 ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย (Internet Service Provider)
ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บริการ การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เข้ากับเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทั่วโลก และมักมีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ซึ่งวิธีเชื่อมต่อที่ธรรมดาที่สุดในการ เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำได้โดย การใช้สายโทรศัพท์ (การเรียกผ่านสายโทรศัพท์) หรือการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์(สายเคเบิล หรือ DSL) เสมือนตัวแทนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อ เข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

12 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Dial up ISDN

13 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
DSL Cable

14 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Satellite นอกจากนี้ยังมีแบบอื่นๆ เช่น Fiber to home (FTTX)

15 อินเทอร์เน็ต (Internet)
อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่คำนึงถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ กลายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถ ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

16 TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol

17 Internet Protocol IP Address

18 Web Browser & Web Serer

19 Web Browser Internet Explorer (IE) , Google Chrome , Mozilla Firefox

20 Uniform Resource Locator

21 Domain Name System How DNS Works

22 .th Top-Level Domain General / Generic Country / Country-Code
ประเทศไทย .th

23 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
Thai Domain Name โดเมน หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ .co.th ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า การพาณิชย์และธุรกิจ .or.th หน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร .ac.th สถาบันการศึกษา .net.th นิติบุคคล ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม .go.th หน่วยราชการหรือองค์กรภายใต้การกำกับของรัฐบาล .mi.th หน่วยงานด้านทหาร .in.th บุคคลทั่วไปและอื่นๆ

24 บริการบนอินเทอร์เน็ต
Electronic Mail Search Chat

25 บริการบนอินเทอร์เน็ต
File Transfer E-Commerce E-Banking Game , Website , Classroom Online , Social Network etc.


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google