งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 1. 3 ประเภท 2. 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. 6 ประเภท 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 1. 3 ประเภท 2. 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. 6 ประเภท 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 1. 3 ประเภท 2. 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. 6 ประเภท 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภททดสอบ 4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 3. โครงงานที่นำเอาหลักการ กฎ แนวคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปสูตร สมการ หรือ คำอธิบาย คือโครงงานประเภทใด 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี

2 4 4. โครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปร ตามโดย ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการทดลอง คือโครงงานประเภทใด 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 5. โครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฏี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆอาจคิดประดิษฐ์ ของใหม่หรือปรับปรุง ดัดแปลง ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือ โครงงานประเภทใด 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 6. โครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอใน แบบต่างๆเพื่อให้เห็นลักษณะ หรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น คือ

3 5 7. โครงงานประเภทใดที่ไม่ต้องกำหนดและควบคุมตัวแปร 1. โครงงานประเภททดลอง 2. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี 8. เครื่องเตือนอัคคีภัยระบบความดัน จัดเป็นโครงงานประเภทใด 9. ด.ช.ต้น กับ ด.ช. ต้อม เดินสังเกตลักษณะของใบไม้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง แล้ว จดข้อมูลของลักษณะใบไม้ในแบบต่างๆ ถ้านำข้อมูลนี้ไปทำโครงงาน จะทำ โครงงานประเภทใด 10. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาต้นข้าวโพดที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต” จัดเป็นโครงงานประเภทใด ชิว ชิว ชิว


ดาวน์โหลด ppt 3 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท 1. 3 ประเภท 2. 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. 6 ประเภท 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานประเภททดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google