งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัดตัวแปร(ตาม)การวิจัยในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัดตัวแปร(ตาม)การวิจัยในชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัดตัวแปร(ตาม)การวิจัยในชั้นเรียน
การสร้างเครื่องมือ วัดตัวแปร(ตาม)การวิจัยในชั้นเรียน

2 วิธีการที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปร(ตาม) ในการวิจัยครั้งนั้น
เครื่องมือวัดตัวแปร วิธีการที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปร(ตาม) ในการวิจัยครั้งนั้น อาทิ สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม ทดสอบ ประเมิน ฯลฯ

3 คุณลักษณะสำคัญของเครื่องมือ ความเที่ยง (Reliability)
ความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability)

4 : วัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด (เนื้อหา)
ความตรง (Validity) : วัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด (เนื้อหา) BB: วัดได้ตรงกับความเป็นจริง (สภาพจริงของสิ่งนั้น) CC: วัดได้ตรงกับแนวคิด ทฤษฏีที่ใช้วิจัย

5 ความเที่ยง (Reliability)
ถ้าสภาพของสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนไป วัดกี่ครั้งๆ ก็จะได้ค่าเท่าเดิม ประเด็นสิ่งที่วัดในเครื่องมือ มีความสอดคล้องกัน-วัดในสิ่งเดียวกัน

6 กระบวนการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร
1.วิเคราะห์ตัวแปร(ตาม)ที่จะวัด ตัวแปร เป็นพฤติกรรมในกลุ่มใด ความรู้-ความคิด (Cognitive) จิตใจ-ความรู้สึก (Affective) ทักษะปฏิบัติ(Psychomotor)

7 ตัวแปรความรู้-ความคิด (Cognitive)
รู้ เข้าใจ คิดวิเคราะห์ ความคิดรวบยอด คิดฯ....

8 ตัวแปรจิตพิสัย-ความรู้สึก (Affectiive)
เจตคติ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความกระตือรือร้น ความพึงพอใจ

9 ตัวแปรทักษะพิสัย (Psychomotor)
ทักษะปฏิบัตงาน ทักษะทางกีฬา.. กระบวนการทำงาน ความคล่องแคล่ว

10 2.ศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสม
เครื่องมือ ความรู้ ความคิด (Cognitive) ทดสอบ - ปรนัย - อัตนัย

11 เครื่องมือ ตัวแปรจิตพิสัย-ความรู้สึก (Affectiive) เจตคติ ความซื่อสัตย์
- สังเกต - มาตรวัด(Scale) ประเมินตนเอง ตรวจสอบรายการ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความกระตือรือร้น

12 ตัวแปรทักษะพิสัย (Psychomotor)
เครื่องมือ ทักษะปฏิบัตงาน - สังเกต ตรวจสอบรายการ ปฏิบัติจริง ทักษะทางกีฬา.. กระบวนการทำงาน ความคล่องแคล่ว

13 3. เลือกรูปแบบของเครื่องมือวัด ตัวแปร: ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เครื่องมือ: แบบทดสอบ

14 4. กำหนดรายละเอียดของเครื่องมือวัดและเกณฑ์
สิ่งที่ประเมิน รายการ รายการย่อ - เกณฑ์ ทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ การสังเกต จำแนก สังเกต จำแนกสิ่งของได้ถูกต้อง 1 – 4 รายการ : ปรับปรุง 5 – 7 รายการ : พอใช้ 8 – 10 รายการ : ดี การเปรียบเทียบขนาดและรูปร่าง เปรียบเทียบขนาดและรูปร่างได้ถูกต้อง การจัดหมวดหมู่และจำแนกความสัมพันธ์ จัดหมวดหมู่และจำแนกความสัมพันธ์ ได้ถูกต้อง  1 – 4 รายการ : ปรับปรุง

15 5. สร้างเครื่องมือตามโครงสร้างรายละเอียดที่กำหนด
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

16 6. เสนอให้ผู้รู้/เชี่ยวชาญด้านการวัด พิจารณา ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง

17 หาความตรงตามสภาพการณ์ ความยาก-ง่าย/อำนาจจำแนก
แบบทดสอบด้านความรู้-ความคิด ควรทดลองใช้ หาความตรงตามสภาพการณ์ ความยาก-ง่าย/อำนาจจำแนก

18 7. ปรับปรุง ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม
8. จัดทำฉบับสมบูรณ์และ นำไปใช้ตามแผนการวิจัยที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt วัดตัวแปร(ตาม)การวิจัยในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google