งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ประเมินสมรรถนะ Online”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ประเมินสมรรถนะ Online”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ประเมินสมรรถนะ Online”
โดย กองการเจ้าหน้าที่ 18 January 2012

2 แรงบันดาลใจที่ทำโครงการนี้
ต้องการนำระบบ Competency ใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด (เพื่อการพัฒนาบุคลากร) “ประโยชน์สูงสุดเกิดจาก การประเมินที่แม่นตรง” การประเมินที่แม่นตรง เกิดจากการลดปัญหาอุปสรรค ของการประเมิน ระบบช่วยกรรมการในการประเมิน ... เป็นทางออก... มาเป็นโครงการประเมิน Online

3 วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ / ทำอย่างไร ?
เพื่อทำให้การประเมินที่ต้องทำอยู่ปกติ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เอื้อต่อความสำเร็จ ในรูปแบบ ต่างๆ อำนวยความสะดวก แก่กรรมการประเมิน จากปัญหาการประเมิน ส่วนการประเมิน สมรรถนะ ต้องใช้เวลาในการอ่านพจนานุกรม สมรรถนะ หากมีวิธีการทำมาก่อนวันประชุมได้จะลดเวลาในห้อง ประชุม ของกรรมการได้ ศึกษาอุปสรรคของการประเมิน Competency จากแหล่งข้อมูล ทำความเข้าใจผู้ประเมิน (หัวหน้า / กรรมการประเมิน) ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และวางแผนโครงการ

4 สิ่งที่ได้จากการทำโครงการ
สิ่งที่ได้ตามความคาดหวัง ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว คือ ระบบการประเมิน ที่แก้ไขจุดอ่อนการประเมินตามรูป แบบเดิม ใช้ IT เข้ามาช่วย ปิดโครงการได้ตามแผนระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 70 ส่วนที่ขาดหายไปคือ การนำช่องว่างสมรรถนะ มา จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปี 2555

5 สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง
เปิดใช้ระบบ ณ 1 มกราคม 2555 (เปิดใช้ได้ 16 มกราคม 55) จัดทำความเข้าใจผู้ประเมินครบทุกคณะ หน่วยงานภายในเดือน ธันวาคม 54 (ทำได้ภายในเดือน ก.พ.55) ผลการประเมินรอบแรก มาทำแผนพัฒนาประจำปี 2555 ขยับ เป็นแผนปี Review พจนานุกรมสมรรถนะ รอบที่ 2 เสร็จก่อนการ ประกาศใช้ระบบ (ระหว่างการดำเนินการภายในปี 2555)

6 ความภาคภูมิใจในการจัดทำโครงการ
ได้มีการประสานงานหลายฝ่ายและได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี จาก Support Program ส่วนกลาง ในเวลา ที่กำหนด การประเมินจะเข้าใกล้ความเป็นจริง เพื่อผลการประเมินที่ จะนำมาใช้ในการพัฒนา สมรรถนะส่วนขาดได้จริง ข้อมูลมายังส่วนกลางอัตโนมัติตามรอบการประเมิน เป็นโอกาสในการใช้ความมีส่วนร่วมของกลุ่มวิชาชีพในการ กำหนดสมรรถนะประจำวิชาชีพ ร่วมกัน

7 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
แจ้งทำความเข้าใจให้ทั้งองค์กร ประเมินตามความเป็นจริง เพื่อการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา สมรรถนะ ส่วนขาด ตามความคาดหวังขององค์กร Review พจนานุกรมสมรรถนะ ให้อ่านง่ายประเมินง่าย และกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้....กำกับรายการสมรรถนะเพื่อ สร้างมาตรฐานการประเมินให้ใกล้เคียงกัน

8 ข้อเสนอแนะโครงการ 1. มีการรับฟังความคิดเห็น ระบบประเมินทั้งระบบเพื่อการปรับปรุง ให้ง่าย วัดประเมินได้แม่นตรง ตามเจตนารมณ์ของระบบ 2.จัดระบบค่าตอบแทนตามผลงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล 3.นำข้อมูลการพัฒนาตนเองตามช่องว่างสมรรถนะพ่วงต่อในประวัติ บุคลากร 4. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลร่วมกันทั้งองค์กร และส่งแผนการพัฒนา รายบุคคลให้เจ้าตัวได้ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 5.พัฒนาระบบประเมิน TOR Online

9 เข้าใช้ระบบได้ ที่ http://competency.psu.ac.th ขอบคุณค่ะ
เข้าใช้ระบบได้ ที่ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ประเมินสมรรถนะ Online”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google