งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
Survey Summary Report แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
แนวโน้มการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบในการดำเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดหลักสูตรในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจัยสำคัญที่มีผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประสบผลสำเร็จ

3 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม 48 คน ราชการ 25 คน คิดเป็น 52%
ผู้ตอบแบบสอบถาม 48 คน ราชการ คน คิดเป็น 52% เอกชน 23 คน คิดเป็น 48% ระดับตำแหน่งงาน ระดับบริหาร 3 คน 6% ระดับบังคับบัญชา 7 คน 15% ระดับพนักงาน 35 คน 73% อื่นๆ 3 คน 6%

4 แนวโน้มการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตขององค์กรท่านเป็นแบบใด
การพัฒนาระบบขีดความสามารถ การพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป การพัฒนาการทำงานเป็นทีม การพัฒนาในสายอาชีพและความก้าวหน้าในงาน

5 ผลสำรวจ แนวโน้มการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐและเอกชน

6 รูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของท่านเป็นแบบใด
การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติ การส่งไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

7 ผลการสำรวจ รูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

8 หลักสูตรในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรท่านขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
ความต้องการขององค์กร ความต้องการของพนักงาน งบประมาณ ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

9 ผลการสำรวจ หลักสูตรในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยใด

10 ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่มีผลให้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของท่านประสบผลสำเร็จ
ผู้บริหารให้การสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินโครงการ นโยบายขององค์กร พนักงานในองค์กร

11 ผลการสำรวจ ปัจจัยอะไรที่มีผลให้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรประสบผลสำเร็จ

12 ผลสรุปจากการออกแบบสอบถาม
แนวโน้มการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ - ภาครัฐและภาคเอกชนมีความต้องการสูงที่สุด ด้านการพัฒนาในสายอาชีพและ - ภาครัฐและภาคเอกชนมีความต้องการรองลงมา ความก้าวหน้าในงาน รูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนา ภาคเอกชน – ให้ความสำคัญกับการสัมมนาสูง และการอบรมโดยการลงมือปฏิบัติให้ ความสำคัญรองลงมา

13 ผลสรุปจากการออกแบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคราชการ – ให้ความสำคัญกับด้านความต้องการขององค์กรเป็นอันดับหนึ่ง และให้ ความสำคัญกับด้านงบประมาณรองลงมา ภาคเอกชน – ให้ความสำคัญกับด้านความต้องการขององค์กรเป็นอันดับหนึง และให้ ความสำคัญกับความต้องการพนักงานรองลงมา ปัจจัยที่มีผลให้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบผลสำเร็จ ภาคราชการและภาคเอกชน - ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่ง และ พนักงานในองค์กรให้ความร่วมมือเป็นอันดับ รองลงมา

14 ผลจากการสำรวจที่กลุ่มผู้จัดทำได้รับ
1. ความต้องการของผู้บริหารและเป้าหมายองค์กร รวมถึงความต้องการของพนักงานยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานและการพัฒนาในสายอาชีพและความก้าวหน้าในงาน

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google