งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ รถตู้โดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมษายน 2546

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้บริการ รถตู้โดยสาร เกี่ยวกับความต้องการและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ในการให้บริการรถตู้โดยสาร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ กำหนดเส้นทาง และการให้มีการจดทะเบียนรถตู้โดยสารต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม
ประชาชนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Two - Stage Sampling มีประชากร ที่ตกเป็นตัวอย่าง จำนวน 1,275 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์ประชาชนที่ใช้ บริการรถตู้โดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ มีนาคม 2546

5 คำอธิบาย รถตู้โดยสาร ส่งผู้โดยสาร และจัดเก็บค่าโดยสารเป็นรายบุคคล
รถตู้ที่มีที่นั่งระหว่าง ที่นั่ง ที่ใช้รับ - ส่งผู้โดยสาร และจัดเก็บค่าโดยสารเป็นรายบุคคล ต่อเที่ยว ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสาร ประจำทาง

6 การใช้บริการรถตู้โดยสาร ที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด
ร้อยละ 60 56.7 57.1 55.6 50 43.3 42.9 44.4 40 ใช้เป็นประจำ 30 ใช้นาน ๆ ครั้ง 20 10 กลุ่มระยะทางเดินรถ รวม มากกว่า 150 กม. น้อยกว่า 150 กม.

7 เหตุผลที่เลือกใช้บริการรถตู้โดยสาร
อื่น ๆ 13.5 ไม่มีรถประจำทางให้บริการ 12.0 22.2 มีรถประจำทางไม่เพียงพอ 34.8 รถตู้บริการดีกว่า 94.8 รถตู้สะดวกรวดเร็ว 20 40 60 80 100 ร้อยละ

8 การทราบเรื่องรถตู้โดยสารเป็นรถบริการที่ผิดกฏหมาย
ร้อยละ 56 54.2 54 52.3 51.8 52 50 48.2 47.7 ทราบ 48 45.8 ไม่ทราบ 46 44 42 40 กลุ่มระยะทางเดินรถ น้อยกว่า 150 กม. มากกว่า 150 กม. รวม

9 การได้รับความเดือดร้อน ถ้าไม่มีบริการรถตู้โดยสาร
ร้อยละ 47.8 47.4 49.0 50 45 40 มาก 32.8 33.4 35 31.3 ปานกลาง 30 น้อย 25 19.4 19.2 19.7 20 15 10 5 มากกว่า 150 กม. กลุ่มระยะทางเดินรถ น้อยกว่า 150 กม. รวม

10 การจะเปลี่ยนมาใช้บริการ รถโดยสารประจำทางปรับอากาศขนาด 20-30 ที่นั่ง ถ้ารัฐจะจัดให้มี แทนรถตู้โดยสาร
ร้อยละ 76.3 76.9 74.8 80 70 60 จะใช้บริการ 50 จะไม่ใช้บริการ 40 25.2 30 23.7 23.1 20 10 น้อยกว่า 150 กม. มากกว่า 150 กม. กลุ่มระยะทางเดินรถ รวม

11 การกำหนดระยะทางการให้บริการรถตู้โดยสาร (เฉพาะกลุ่มที่เห็นว่าควรอนุญาตให้มีบริการรถตู้ฯ)
อนุญาต ให้วิ่งในระยะทาง ไม่เกิน 150 กม. อนุญาต ให้วิ่งในระยะทาง มากกว่า 150 กม. ร้อยละ ร้อยละ 100 90.0 92.0 100 85.5 90 80.0 90 80 80 63.8 70 70 56.4 เห็นด้วย 60 60 43.6 50 50 36.2 ไม่เห็นด้วย 40 40 20.0 30 30 14.5 10.0 20 8.0 20 10 10 รวม น้อยกว่า 150 กม. มากกว่า 150 กม. รวม น้อยกว่า 150 กม. มากกว่า 150 กม.

12 กำหนดเวลาการเดินรถที่แน่นอน
ข้อเสนอแนะ กวดขันวินัยรถตู้โดยสาร 20.0 จัดรถตู้โดยสารเป็นรถที่ถูกกฎหมาย/ ไม่วิ่งทับเส้นทางรถประจำทาง 17.1 จัดให้มีรถตู้โดยสารทุกเส้นทาง 10.8 ปรับปรุงการบริการ/ค่าโดยสารรถตู้ 6.8 กำหนดเวลาการเดินรถที่แน่นอน 4.8 ปรับปรุงรถโดยสารประจำทางให้ดีขึ้น 4.1 ร้อยละ 20 40 60 80 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google