งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน: ผลการประเมินจากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน: ผลการประเมินจากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน: ผลการประเมินจากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 การนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ประเด็นนำเสนอ วัตถุประสงค์ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมิน การปรับบุคลิกภาพ การนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

3 วัตถุประสงค์ สรุปผลการประเมินจากหน่วยฝึกฯ นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศสำคัญ
กำหนดแนวทางปรับปรุงการเตรียมฝึกฯ แจ้งผลย้อนกลับแก่นักศึกษา/สาขาวิชา นำผลประเมินไปปรับบุคลิกภาพก่อน ออกสู่ตลาดแรงงาน ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

4 ข้อมูลพื้นฐาน ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

5 หน่วยฝึกประสบการณ์ ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

6 การประเมินผล: ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน
ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

7 การประเมินผล: ด้านบุคลิกภาพ
ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

8 การประเมินผล: ด้านลักษณะนิสัยการทำงาน
ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

9 ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ควรปรับปรุง
ควรมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการที่แน่นกว่านี้ ควรมีความรู้หรือศึกษาข้อมูลบริษัทที่นักศึกษาจะเข้าฝึกงานในระดับหนึ่ง ควรปรับปรุงเรื่องทักษะการสื่อสาร ควรปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเขียน ควรเน้นการพูดภาษาไทยให้ชัดเจน ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

10 ข้อคิดเห็นอื่นๆ: ได้รับการชื่นชม
นักศึกษามีน้ำใจ ขยัน อดทนดีมาก นักศึกษามีความพร้อมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีน้ำใจช่วยเหลือหน่วยงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การฝึกงานโดยรวมดีมาก ควรนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ในอนาคต ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

11 การปรับบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ
พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะทางขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในสาขาวิชาชีพของตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจตนเองและมีภาวะผู้นำ ฝึกฝนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มลายูกลาง ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ มีวินัย และตรงต่อเวลา ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

12 ข้อคิดในการทำงาน จงใช้ชีวิตที่มีอยู่ ประหนึ่งว่า คุณจะตายในวันพรุ่งนี้
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”  A famous quote by  Mahatma Gandhi  จงใช้ชีวิตที่มีอยู่ ประหนึ่งว่า คุณจะตายในวันพรุ่งนี้ จงเรียนรู้ ประหนึ่งว่า คุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป ดร.ศิริชัย นามบุรี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt การปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน: ผลการประเมินจากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google