งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2555- 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2555- 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2555- 2556

2 ลักษณะที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 119 ม. 4 ต. ทรัพย์อนันต์ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร

3 มีเนื้อที่ จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 บ้านนาหวาน หมู่ที่ 3 บ้านแก่งเพกา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะอม หมู่ที่ 5 บ้านนาโครงช้าง หมู่ที่ 6 บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์

4 ประชากร ทั้งหมด  จำนวนประชากร จำนวน 3,982 คน ( ข้อมูล ณ ก. พ. 56)  จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,764 คน ( ข้อมูล ณ ก. พ. 56)  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม

5 คณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต. ทรัพย์อนันต์ 1. นายสนอง สร้างเกตุ นายก อบต. 2. นางสุพัตรา ภัยวิมุติ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 3. นายอนันต์ อนิลบลผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 4. นางพจนีย์ ไชโยพยาบาลวิชาชีพ ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ 5. นายพิมล จุลมูลผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ 6. นายประเสริฐ จินดามณีผู้แทน หมู่บ้าน กรรมการ 7. นายมานิตย์ ศรีสุวรรณ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ

6 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต. ทรัพย์อนันต์ 8. นายสมพิศ หนูขวัญ ผู้แทน หมู่บ้าน กรรมการ 9. นางสิงหา หนูขวัญ ผู้แทน หมู่บ้าน กรรมการ 10. นายทินกร วรรณเผือกผู้แทน หมู่บ้าน กรรมการ 11. นางสมใจ ไกรมากผู้แทน อสม. กรรมการ 12. น. ส. เตือนใจ พุ่มสร้างผู้แทน อสม. กรรมการ 13. นายราชันย์ รักชาติ ปลัด อบต. กรรมการและเลขาฯ

7 สรุปผลการดำเนินงาน กองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 ด้านการเงิน (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

8 รายงานการรับเงิน - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2555 รายการไตรมาสนี้ รวมทั้งปี ยอดยกมา 164,431.88 รายรับ - เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สปสช. 154,200 - เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อบต. 46,260 - เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน - - เงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,397.97 รายได้สุทธิ 0 รวมรายรับ 366,289.85

9 รายจ่าย ปี 2555 รายจ่ายไตรมาสนี้ รวมทั้งปี - ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งบริการสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2555- 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google