งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

2 ข้อมูลพื้นฐานตำบล ที่ตั้ง ตำบลละงู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอละงู อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดสตูล ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาขาว ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง และ ต.ท่าเรือ ต.แประ ต.สาคร อ.ท่าแพ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู และ ทะเลอันดามัน มีเนื้อที่ 47, ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมพื้นที่น้ำ) ทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ครัวเรือนทั้งหมด 3,743 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 16,989 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 90 % อาชีพหลัก คือ อาชีพ เกษตรกร (สวนยาง สวนปาล์ม ประมงชายฝั่ง,ทำนา) งานพัฒนาในตำบล คือ เรื่อง ฟื้นฟูทรัพยากร/ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ

3

4 ขั้นตอน/กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลผู้เดือดร้อน
เวทีประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น มัสยิด สถานีอนามัย โรงเรียน ฯลฯ เปิดรับผู้ที่เดือดร้อนมาลงทะเบียน จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ชี้แจงทำความเข้าใจ เก็บข้อมูลของผู้ที่เดือดร้อน จัดตั้งคณะทำงานระดับหมู่บ้านผ่านเวทีประชาคม กลั่นกรองและจัดลำดับผู้เดือดร้อน วิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการหมู่บ้านสรุปข้อมูลผู้เดือดร้อน สู่ตำบล

5

6

7 ข้อมูลผู้เดือดร้อน/งบประมาณ
ภาพรวมทั้งตำบล สร้างใหม่ จำนวน 95 ครัวเรือน งบประมาณ 9,289,879 บาท ซ่อมแซม/ต่อเติม จำนวน 461 ครัวเรือน งบประมาณ 15,010,121 บาท รวม จำนวน 556 ครัวเรือน งบประมาณ 24,300,000 บาท

8

9 นายระศักดิ์ โต๊ะขุนนุ้ย ม . 1
มีอาชีพรับจ้าง อาศัยอยู่อย่างแออัด (8 คน) สภาพบ้านทรุดโทรมมาก ของบสร้างใหม่ จำนวนเงิน 110,603 บาท

10 นายนายอาซีร์ นาคสง่า ม . 12
มีอาชีพรับจ้าง รายได้น้อย อาศัยอยู่กัน 6 คน เป็นบ้านเล็ก สภาพบ้านทรุดโทรม ฝาสานไม่คงทน ห้องน้ำไม่สมบูรณ์ ของบซ่อมแซม จำนวนเงิน 47,240 บาท

11 นางนี ทุมมาลี อายุ 42 ปี ที่อยู่หมู่ 2 บ้านปากปาง
สถานภาพ เป็นหม้าย อาศัยอยู่กัน 5 คน เจ้าบ้าน , ลูกสาว , ลูกเขย ,หลาน 2 คน อาชีพ รับจ้างทั่วไป พิการทางสายตา โดยตาข้างซ้ายบอด ตาข้างขวาเลือนลาง ใช้งบประมาณสร้างใหม่ 105,364 บาท

12

13 ขั้นตอนดำเนินการสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
การบริหารจัดการ มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่คอยดูแลงานให้เป็นระบบ มีทีมงานประสานงานที่ชัดเจน และ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง (หมู่บ้านที่มีปัญหาทีมกลางจะลงทันที) การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบราคาวัสดุ,เสนอเพื่อสรุปมติที่ประชุม,ทำสัญญากับร้านค้าที่ตกลง ช่างที่ดำเนินการสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ช่างในชุมชน , ช่างกลางของสภาฯ , เจ้าของบ้านเป็นคนติดต่อกับช่างเอง

14

15 กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ตำบลละงู
ระบบการคืนทุน มีการคืนทุน 100 % รูปแบบ/วิธีการ/มาตรการในการเก็บเงินคืนทุน มีคณะทำงาน เก็บเงิน มีทีมตรวจสอบ มีกรรมการติดตาม สร้างแรงจูงใจ (ผ่อนดีมีรางวัล)

16

17

18 กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ตำบลละงู
การบริหารจัดการเงินกองทุนที่ได้มา 40 % สำหรับ คืนทุนให้ผู้เดือดร้อนรอบต่อไป 10 % สำหรับ ทีมเก็บเงิน 30 % สำหรับ บริหารจัดการ 10 % สำหรับ สวัสดิการ 10 % สำหรับ สังคม การต่อยอด/เชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านอื่น ๆ เรื่องสวัสดิการ เรื่องภัยพิบัติ (สร้างทีมรับมือภัยพิบัติในชุมชน , ถุงยังชีพและวิทยุสื่อสาร)

19

20 ขอบคุณจากใจ สำหรับทุกท่านที่ติดตาม
จากขนำร้ายมุงจากกันฝาสาน มันคือบ้านที่คับแคบเคยอาศัย กลายมาเป็นบ้านน่าอยู่ที่สุขใจ ชาวละงูอยากมอบให้กับทุกคน นอนสบายคลายกังวลทุกค่ำคืน แสนสดชื่นดีใจทุกแห่งหน ความทุกข์ใจให้หมดสิ้น ณ บัดดล ให้ทุกคนสุขสมอารมณ์ดี ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล


ดาวน์โหลด ppt ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google