งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๒ ส.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐–๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร.วังนันทอุทยาน

2 หัวข้อการหารือ ๑. กบ.ทร.ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี และปัญหา
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในปี งป.๕๖ ๒. ผู้แทนหน่วยชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจสอบพัสดุ ที่ผ่านมา ๓. ร่วมหารือแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๕๗

3 กบ.ทร.ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี
และปัญหาข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นในปี งป.๕๖ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากจะครบวาระใกล้สิ้นปีงบประมาณที่ หน่วยเทคนิคทั้ง ๑๓ หน่วย (สสท.ทร. อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. พร. ขส.ทร. อศ. วศ.ทร. ยศ.ทร. ศกล.พธ.ทร.และ ศซอ.กบร.กร.) จะต้องดำเนินการเสนอ สรุปผลรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีดังกล่าว ให้ ทร.ทราบ ภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันสิ้นปี งป. (สำหรับในปี งป.๕๗ นี้ จะเป็นวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗)

4 ผู้แทนหน่วยชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจสอบพัสดุที่ผ่านมา
สสท.ทร. อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. พร. ขส.ทร. อศ. วศ.ทร. ยศ.ทร. ศกล.พธ.ทร. ศซอ.กบร.กร.

5 ร่วมหารือแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๕๗

6 เลิกประชุม


ดาวน์โหลด ppt ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google