งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะประเมินคุณภาพ เครือข่ายทันตกรรม ทุก ท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะประเมินคุณภาพ เครือข่ายทันตกรรม ทุก ท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะประเมินคุณภาพ เครือข่ายทันตกรรม ทุก ท่าน

2 ข้อมูลทั่วไป หมู่บ้านรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน 985 หลังคาเรือน ประชากร 4,723 คน * ชาย 2,369 คน * หญิง 2,354 คน วัด 8 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ สถานีตำรวจชุมชนตำบลหนอง เป็ด 1 แห่ง หมู่บ้านรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน 985 หลังคาเรือน ประชากร 4,723 คน * ชาย 2,369 คน * หญิง 2,354 คน วัด 8 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ สถานีตำรวจชุมชนตำบลหนอง เป็ด 1 แห่ง

3 แผนที่หมู่บ้านรับผิดชอบโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ

4 ทรัพยากรสาธารณสุข อาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง รถจักรยานยนต์ 3 คัน อาคาร supply 1 หลัง โรงจอดรถ 1 หลัง อาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง รถจักรยานยนต์ 3 คัน อาคาร supply 1 หลัง โรงจอดรถ 1 หลัง

5 บุคลากรด้านการแพทย์และ สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 132 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 132 คน

6 ห้องทันตกรรมห้องทันตกรรม

7 ทรัพยากรทันตกรรมทรัพยากรทันตกรรม บุคลากร * เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน ครุภัณฑ์ทันตกรรม * เก้าอี้ทำฟัน 1 ชุด * เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง * เครื่องฉายแสง 1 เครื่อง * ปั้มลม 1 ชุด * เครื่องขูดหินปูน 1 เครื่อง

8 ครุภัณฑ์ทันตกรรม

9

10 จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้รับบริการ ( พ. ค. 54 – 21 มิ. ย. 54 ) ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ จำนวน 5 คน ( หมายเหตุ : เริ่มเปิดบริการนอกเวลาเดือน พฤษภาคม ) ผู้ป่วยในเวลาราชการ จำนวน 72 คน รวม 77 คน ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ จำนวน 5 คน ( หมายเหตุ : เริ่มเปิดบริการนอกเวลาเดือน พฤษภาคม ) ผู้ป่วยในเวลาราชการ จำนวน 72 คน รวม 77 คน

11 การให้บริการทางทันตกรรม

12

13 การส่งเสริมทันตสุขภาพ

14 โซนกำจัดขยะ

15 ปัญหาและอุปสรรค ขาดผู้ช่วยทันตกรรม ทำให้งานล่าช้า ผู้รับบริการต้องรอนาน

16 ขอบคุณค่ะ

17 แล้วมาใหม่นะคะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะประเมินคุณภาพ เครือข่ายทันตกรรม ทุก ท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google