งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ประชากร 10,889 คน ชาย 5,328 คน หญิง 5,561 คน
ประชากร , คน ชาย , คน หญิง , คน หลังคาเรือน , หลังคาเรือน เด็กแรกเกิด ปี คน สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป , คน อายุ 60 ปี ขึ้นไป , คน ผู้พิการ คน ผู้สูงอายุทีป่วยเป็นโรคเรื้อรัง คน ผู้ป่วยเบาหวาน คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คน

3 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป จำนวน อสม. 96 คน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว 96 คน
จำนวน อสม คน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว คน กลุ่มองค์กรชุมชน แพทย์พื้นบ้าน /สมุนไพร /ออกกำลังกาย /เกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มจิตอาสา/ผู้สูงอายุ/กลุ่มกีฬา/แกนนำเอดส์/กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภค /กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม/ชมรมสร้างสุขภาพ

4 หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
มีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีกิจกรรมด้านสุขภาพและมีการสรุปประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน *สร้างความเข้าใจกลุ่มผู้นำชุมชน **วิเคราะห์สถานการณ์/ทุนทางสังคม ** วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/จัดทำแผนที่ชุมชน **จัดทำแผนชุมชน /จัดลำดับปัญหา/กำหนดกิจกรรมด้านสุขภาพตามสภาพปัญหา

5 แผนงานด้านสุขภาพชุมชน
1.โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงกลุ่มโรค Metabolic กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป 2.โครงการพัฒนาศักภาพ อสม. 3.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

6 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลหนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google