งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการเสริมสร้างพลังชุมชนในการสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby Clinic District Health Promotion Hospitals, and community empowerment . ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนในการสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

3 วัตถุประสงค์เฉพาะปีที่ 1 (2555)
เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการใช้สร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

4 . ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
พหุภาคีร่วมกันวางแผนการทำงาน จัดทำสื่อ เก็บข้อมูลและสรุปผลงานจนเกิดเครือข่ายการทำงานสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดี สื่อสร้างเสริมทันตสุขภาพที่ใช้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุของเด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดี ใช้พลังชุมชนในการแก้ปัญหาทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีฟันผุลดลง

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเสริมทันตสุขภาพ เป็นเอกสารคู่มือการสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็กอายุ 6-36 เดือน ที่มีรูปสีประกอบ

6 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรม
1. check list พฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็กและผู้ปกครอง ใช้สอบถามผู้ปกครอง ประกอบด้วย ปัจจัยเด็ก ปัจจัยบิดา-มารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็ก

7 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรม
2. แบบบันทึกภาวะทันตสุขภาพเด็ก ได้แก่ ดัชนีฟันผุ ถอน อุด แผ่นคราบฟัน 3. แบบบันทึกภาวะทันตสุขภาพแม่/พ่อหรือผู้ปกครอง

8 วิธีดำเนินการ กำหนดประชากรที่ใช้ศึกษาคือผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ เดือนที่พาเด็กมารับบริการที่คลินิกเด็กดี การกำหนดพื้นที่ดำเนินการวิจัย คลินิกเด็กดี ของศูนย์อนามัยเขต 10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 10 แห่ง 5 แห่งมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 5 แห่งไม่มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

9 กิจกรรมปี 2555 ประสานการดำเนินการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจ และสื่อสร้างเสริมทันตสุขภาพ 3 ครั้ง จัดทำแบบสอบถาม จัดทำคู่มือแม่ดูแลฟันลูก ปรับมาตรฐานผู้สำรวจ ประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการ จัดทำรายงานครั้งที่ 1

10 แผนการดำเนินงานในปี 2555 กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ตค พย ธค มค กพ
มีค เมย พค มิ ย กค สค ก ย 1.ขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรม 2. ประสาน/สนันสนุน การดำเนินงาน

11 แผนการดำเนินงานในปี 2555 กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ตค พย ธค มค กพ
มีค เมย พค มิ ย กค สค ก ย 3. จัดทำคู่มือแม่ดูแลฟันลูก และแบบสอบถาม 4. ประชุมคณะทำงาน 5. พิมพ์คู่มือแม่ดูแลฟันลูก และแบบสอบถาม 6. ปรับมาตรฐานผู้สำรวจ

12 งบประมาณ ปี ขอ 385,000/585,000 บาท

13 แผนการใช้งบประมาณ เดือน แผนกิจกรรม แผนงบประมาณ ธ.ค.-54
จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการจริยธรรม ม.ค.-55 ประชุมคณะทำงาน 10000 ก.พ.-55 มี.ค.-55 120000 เม.ย.-55 สนับสนุนการดำเนินงาน พ.ค.-55 มิ.ย.-55 พิมพ์คู่มือแม่ดูแลฟันลูก/แบบสัมภาษณ์ 100000 ก.ค.-55 ปรับมาตรฐานผู้สำรวจ ส.ค.-55 ตอบแทนที่ปรึกษา/ 30000 ก.ย.-55 จัดทำรายงาน 500 รวม 500500

14 การสนับสนุนที่ต้องการ
ผู้จดบันทึกการประชุม / ทำรายงานการประชุม ผู้ประสานงาน ผู้ปรับมาตรฐานผู้สำรวจ เครื่องมือตรวจ ผู้ช่วยทันตแพทย์ การเงิน เจ้าหน้าที่โสตฯ(ออกแบบ ถ่ายรูป บันทึกเสียง) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พิธีกร

15 อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด
งบประมาณ( )/สิ่งสนับสนุน คน เวลา การบริหารจัดการ


ดาวน์โหลด ppt ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google