งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมา ความคิดเห็นในมุมมองของสมาคมฯ ตัวอย่างการพัฒนาของประเทศอื่นๆ ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’

3 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมา Market Driven “ ต่างคนต่างทำ ” การพัฒนาของเอกชนนำหน้ากฏข้อบังคับและ การขยายตัวสาธารณูปโภคของรัฐ กฏข้อบังคับต่างๆไม่เป็นเนื้อเดียวกัน กฏข้อบังคับที่ออกมา บางกรณีทำให้เกิดการ พัฒนาในรูปแบบแปลกๆ แหล่งการเงินมีจำกัด นโยบายภาครัฐไม่ต่อเนื่อง ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’

4 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ความคิดเห็นในมุมมองของสมาคมฯ รัฐเป็น ‘Master Developer’ วางนโยบาย วาง ผัง ลงทุนในสาธารณูปโภค และให้เอกชนเข้า มาลงทุนในโครงการย่อยโดยมีระบบการ คัดเลือกหรือการประมูลที่โปร่งใส ศูนย์ข้อมูลป้อนข้อมูลให้หน่วยงานรัฐ ให้มีระบบ Check & Balance คอยดูแล ผู้ประกอบการ มีแหล่งเงินทุนระยะยาวรองรับ Key Word: EFFICIENCY ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’

5 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผังเมืองมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสม ของพื้นที่ ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ ท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม การเงิน / IT Corridor ราชการ

6 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Cyberjaya – The Intelligent City, Malaysia Setia Haruman Company as ‘Master Developer’ Private firms develops: Residential Commercial Retail Development land for sale IT services ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’

7 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Cyberjaya – The Intelligent City, Malaysia ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.cyberjaya-msc.com

8 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan Yokohama Minato Mirai 21 Corporation as ‘Master Developer’ Objective is to transform large shipbuilding docks and port facilities into a landmark metropolitan area on reclaimed land ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’

9 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

10 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

11 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

12 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

13 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

14 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

15 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

16 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

17 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย Minato Mirai 21, Yokohama, Japan ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ http://www.minatomirai21.com

18 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย USA นอกจากต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐต่างๆแล้ว ยังต้องผ่านการเห็นชอบของชุมชน Sweden ไม่มีที่ดินตาบอด เพราะมีผังเฉพาะครอบคลุมทุกพื้นที่ Singapore กำหนดให้แต่ละอาคารต้องเชื่อมต่อกันได้ China ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างจนกว่า supply เดิมจะใกล้หมด ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’

19 The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอบคุณครับ ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’


ดาวน์โหลด ppt The Thai Real Estate Association สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ‘ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่อยู่อาศัย ’ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google