งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2 นิยาม/คำอธิบาย เทศบาลและองค์การบริหารส่วน ตำบล หมายถึง เทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่ ตามฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗.๗๗๕ แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล ๒.๒๖๖ แห่ง องค์การบริหาร ส่วนตำบล ๕.๕๐๙ แห่ง

3 นิยาม/คำอธิบาย แผนชุมชน หมายถึง แผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน ที่ กำหนดทิศทางของการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน โดยเกิดจากการจัดการและ กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ซึ่งร่วมกันคิดและร่วมกันกำหนด กิจกรรมขึ้นมาเอง โดยให้ความสำคัญ กับการพึ่งตนเอง เป็นกิจกรรมที่ ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ ของหมู่บ้าน ชุมชน และเน้นการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเป็นแผนที่เกิดจากกระบวนการที่ เปิดโอกาสให้กับทุกคนในชุมชนได้ ร่วมกันสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนา ร่วมกัน

4 นิยาม/คำอธิบาย การนำแผนชุมชนสู่การพัฒนา ท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ตาม ขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๑

5 ขั้นตอนที่ ๑ เทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล ส่งเสริมกระบวนการ แผนชุมชน โดยมีการตั้ง คณะทำงานสนับสนุน กระบวนการแผนชุมชนระดับ ท้องถิ่น หรือมีคณะทำงานอื่นใน ระดับตำบลที่มีอยู่แล้ว หน่วยงาน องค์กร ผู้นำภาค ประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น คณะทำงานและมีแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกัน

6 คณะทำงาน องค์ประกอบ -นายก อปท./รองนายกที่นายกมอบหมาย เป็นประธาน
-นายก อปท./รองนายกที่นายกมอบหมาย เป็นประธาน -กำนัน เป็นที่ปรึกษา -พัฒนาการอำเภอ/ผู้แทน , ท้องถิ่นอำเภอ/ ผู้แทน ประธาน ศอช.ต ประธานสภา สอช. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคประชาชน ภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน -โดยมีปลัด อปท./ผู้ที่นายกฯ มอบหมาย เป็นเลขานุการ

7 ขั้นตอนที่ ๒ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชนจัดให้มีเวที ประชาคม ทบทวนปรับปรุงแผน ชุมชนให้ครอบคลุมมิติการพัฒนา อย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและ ความต้องการของหมู่บ้าน โดยใช้ ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชนหรือข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น จปฐ. กชช. ๒ ค ประกอบการดำเนินงาน

8 ขั้นตอนที่ ๓ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนให้ ศูนย์ประสานงาน องค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) สภาองค์กรชุมชน (สอช.) ถ้ามี หรือ องค์กรภาคประชาชนอื่นระดับตำบล หรือประชาชนคมตำบล ร่วมกับแกน นำหมู่บ้าน ชุมชน จัดเวทีประชาคม ระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วน ตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชน ระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วน ตำบลที่มีมีติการพัฒนาอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน สังคมและคุณภาพชีวิต ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 ขั้นตอนที่ ๔ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชน ที่เกิดจากเวทีประชาคม และอยู่ใน อำนาจหน้าที่ตามลำดับความสำคัญ ซึ่งไม่นับรวมโครงการ กิจกรรมที่ ชุมชนดำเนินการเอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ของท้องถิ่นของปีต่อไป

10 ขั้นตอนที่ ๕ โครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปี ถัดไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้าการ บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ของเทศบาลหรือองค์กรปกครอง ส่วนตำบล ในปีงบประมาณถัดไป

11 ผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดฯ จังหวัดแพร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google