งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับ จิตใจ ความเชื่อทางสังคม ทางศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับ จิตใจ ความเชื่อทางสังคม ทางศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับ
จิตใจ ความเชื่อทางสังคม ทางศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ความเชื่อ การแสดงออก ความรู้สึกทางอารมณ์

4 1. ทำให้คนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกดี 2
1. ทำให้คนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกดี  2. ส่งเสริมสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด การแก้ปัญหา 3. ข้อห้ามศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุมความประพฤติของบุคคลไม่ให้ทำ ชั่วแม้อยู่ในที่ลับตาคน  1. เป็นที่พึ่งทางใจ ช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น 2. เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา และแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

5 1. สร้างความสามัคคีและความสงบสุข ในการอยู่ร่วมกัน
1. ระดับครอบครัว ทำให้ครอบครัวมั่นคง และเป็นครอบครัวที่อบอุ่น  2. ระดับชุมชน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างและสร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน  3. ระดับชาติ เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ   4. ระดับโลก เป็นวิถีทางสุดท้ายแห่งความอยู่ รอดของมนุษยชาติ  1. สร้างความสามัคคีและความสงบสุข ในการอยู่ร่วมกัน 2. สร้างสันติภาพและคุ้มครองสังคมโลก  3. ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่สังคม 

6 1. สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม
2. สร้างเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่สังคม 3. ควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 4. สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิกเมื่อสมาชิก กับปัญหาต่าง ๆ 5. สร้างศรัทธาและความเชื่อแก่มนุษย์ 6. อบรมสั่งสอนคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม 7. เป็นแรงเสริมการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ 8. สร้างเสริมค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม 9. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีความสุขทางใจ

7 1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือสิ่งที่ทำให้สมาชิกเกิดการยอมรับและศรัทธา เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น 2. พิธีกรรม คือรูปแบบของพฤติกรรมที่เป็นกฎเกณฑ์ ธรรมเนียม หรือประเพณี 3. ความเชื่อ คือเป็นรูปแบบการสักการบูชาและการประกอบพิธีกรรม 4. การปฏิบัติ คือการกระทำเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสำเร็จ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ความเชื่อ การแสดงออก ความรู้สึกทางอารมณ์ 1. องค์การทางสังคม เช่น กลุ่มเจ้าอาวาส กลุ่มพระ กลุ่มชี กลุ่มบาทหลวง 2. หน้าที่ของสถาบันทางการศาสนา    - การให้การอบรมสั่งสอน     - การปกป้อง คุ้มครอง     - การรักษากฎ ศีลธรรมของสังคม     - การขัดเกลาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม 3. แบบแผนการปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติ หลักธรรม ประเพณี

8 ก. สร้างความงมงายให้เชื่อในเรื่องโชคลาง
ก.ศาสนาคริสต์ ข.ศาสนาอิสลาม ค.ศาสนาพุทธ ง.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 3. ศาสนาใดเกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนาของไทยมากที่สุด 1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของศาสนา ก. สร้างความงมงายให้เชื่อในเรื่องโชคลาง ข. สร้างเสริมค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม ค. อบรมสั่งสอนคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม ง. สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิกเมื่อ สมาชิกเผชิญ กับปัญหาต่าง ๆ 4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสถาบันศาสนา ก.ความเชื่อ ข.การแสดงออก ค.ความรู้สึกทางอารมณ์ ง.ความรัก 2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของสถาบันศาสนา 5. ข้อใดเป็นการรักษาศาสนาได้ดีที่สุด ก.พิธีกรรม ข.หลักความเชื่อ ค.หลักธรรมคำสอน ง.หลักการปฏิบัติ ก.ไปทำบุญทุกวันพระ ข.บริจาคเงินบำรุงวัด ค.นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ง.พิมพ์หลักธรรมไปเผยแพร่แก่ผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับ จิตใจ ความเชื่อทางสังคม ทางศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google