งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติศาสตร์ศาสนา 7 พ.ย. 2545 บรรยายโดย อาจารย์สมชัย ศรีนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติศาสตร์ศาสนา 7 พ.ย. 2545 บรรยายโดย อาจารย์สมชัย ศรีนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติศาสตร์ศาสนา 7 พ.ย บรรยายโดย อาจารย์สมชัย ศรีนอก

2 มูลเหตุแห่งการเกิดศาสนา
1. ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ – คนในสมัยก่อนกลัวภัยธรรมชาติ จึงเกิดการกราบไหว้ และคนในสมัยยุคดึกดำบรรพ์ ก็คิดว่ามีมูลเหตุให้เกิดภัยธรรมชาติ 2. ศาสนาแบบนับถือพระเจ้า (เทวนิยม) – ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งศาสนิกชนเหล่านี้คิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดขึ้นมาเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้าง เมื่อนับถือพระเจ้าก็เกิดความกลัวต้องเคารพ กราบไหว้ 3. ศาสนาแบบไม่นับถือพระเจ้า (อเทวนิยม) – ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน ศาสนาที่เชื่อในเรื่องปัญญา ความมีเหตุ-ผล เชื่อว่าหลักคำสอนเป็นหลักวิทยาศาสตร์ สามารถทดลองและพิสูจน์ได้ ซึ่งศาสนาพุทธเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อเรื่องกรรม การทำความดี

3 1. พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทุกอย่าง
ศาสนาทางตะวันตกเชื่อว่า 1. พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทุกอย่าง 2. เชื่อว่าคำสอนต่างๆ มาจากพระเจ้า 3. มีความเชื่อและศรัทธาโดยไม่ต้องพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ 4. ยอมมอบตนด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้า

4 ความหมายของศาสนา 1. เป็นเรื่องที่เชื่อได้ 2. มีคำสอนแสดงถึงธรรมจรรยา 3. มีผู้ประกาศ ผู้สอนหรือก่อตั้ง 4. มีผู้สืบต่อ คือผู้รับคำสอนนั้น

5 แรงจูงใจในการนับถือศาสนา
จุดมุ่งหมาย การตอบสนอง สภาพปัญหา พฤติกรรม แรงจูงใจ ร่างกาย

6 ประโยชน์ของศาสนา 1. ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดจริยธรรม 2. ศาสนาสอนให้คนปกครองตนเองได้ 3. ศาสนาทำให้มนุษย์มีที่ยึดเหนี่ยว 4. ศาสนาทำให้สังคมเป็นปึกแผ่น 5. ศาสนาเป็นบ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรม

7 วิวัฒนาการความเชื่อของมนุษย์
1. ความเชื่อในเรื่องธรรมชาติ 2. ความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา 3. ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ 4. ความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ 5. ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว 6. ความเชื่อในปัญญาของมนุษย์

8 องค์ประกอบของศาสนา 1. ศาสดา 2. คำสั่งสอน 3. นักบวช 4. ศาสนสถาน 5. พิธีกรรม 6. ศาสนิกชน 7. สัญลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt ประวัติศาสตร์ศาสนา 7 พ.ย. 2545 บรรยายโดย อาจารย์สมชัย ศรีนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google