งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรม

2 ความหมายของวัฒนธรรม

3 ความหมายทั่วไป

4 “สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน” (พ.ร.บ.วัฒนธรรม พ.ศ. 2485) “สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530)

5

6

7

8 ความหมายในวิชามานุษยวิทยา

9 “วัฒนธรรม คือ ระบบอันซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความคิดและลักษณะนิสัยซึ่งมนุษย์ได้มาจากการเป็นมนุษย์คนหนึ่งในสังคม” (Edward B. Tylor, 1871) “วิถีชีวิตทั้งหมดของผู้คน มรดกทางสังคมที่บุคคลได้รับจากกลุ่ม ซึ่งออกแบบมาสำหรับการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนนั้นๆ” (Kluckhon, 1949) “ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ถายทอดกันมาผ่านการเรียนรู้ มีส่วนสำคัญในการชี้นำความเชื่อและพฤติกรรมของคนที่ได้เรียนรู้หรือรับรู้สิ่งเหล่านั้น” (Kottak, 2000)

10 ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ในมุมมองที่กว้างกว่า
ความหมายในวิชามานุษยวิทยา ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ในมุมมองที่กว้างกว่า ความหมายทั่วไป เป็น “ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งสิ่ง ที่ดีงามและไม่ดีงาม มีการปลูกฝังถ่ายทอดต่อกันมาเป็น แม่แบบในการปฏิบัติตัว การดำเนินชีวิต”

11

12

13

14

15

16

17 2) เป็นสิ่งที่คนในกลุ่มมีร่วมกัน เป็นระบบรวมที่เป็นเอกภาพ แต่ละส่วนสอด
ลักษณะของวัฒนธรรม มีแบบแผน 2) เป็นสิ่งที่คนในกลุ่มมีร่วมกัน เป็นระบบรวมที่เป็นเอกภาพ แต่ละส่วนสอด ประสานกันอย่างเหมาะสม 4) เกิดจากการเรียนรู้ มีการถ่ายทอด (ต่อ..) 5) มีการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง

18 การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Situational learning)
การเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Social learning / Socialization) การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เรียนรู้ความหมายผ่านทาง ภาษาและระบบสัญลักษณ์(Cultural learning / Enculturation)

19 ประเภทของวัฒนธรรม วัฒนธรรมวัตถุ / วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
(Material /Non- material culture) วัฒนธรรมที่เป็นความคิด / วัฒนธรรมที่แสดงออกโดยพฤติกรรม - วัฒนธรรมตามอุดมคติ / วัฒนธรรมที่ปฏิบัติจริง (Ideal / Actual culture) วัฒนธรรมหลัก / วัฒนธรรมย่อย (Dominant culture / sub-culture) - วัฒนธรรมหลวง / วัฒนธรรมราษฎร์ (Great traditions / Little traditions) …วัฒนธรรมประจำชาติ / วัฒนธรรมพื้นบ้าน (ท้องถิ่น) High / Low / Popular culture

20

21

22 วัฒนธรรมกับบุคลิกภาพ
วัฒนธรรมสัมพัทธ์ (Cultural relativity) + แบบแผนการเลี้ยงดูเด็ก (Child-rearing practice) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Enculturation)

23

24 กำหนดกรอบในการปฏิบัติตัว วัฒนธรรม = หัวใจของวิชามานุษวิทยา
ความสำคัญของวัฒนธรรม 1. เป็นกรอบที่ครอบคลุมวิธีคิด โลกทัศน์โดยรวมของคน กำหนดกรอบในการปฏิบัติตัว วัฒนธรรม = หัวใจของวิชามานุษวิทยา หากเข้าใจวัฒนธรรมจะเข้าใจความคิดและพฤติกรรมของคนและกลุ่มคน 2. เป็นเครื่องมือในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ ความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมทำให้มนุษย์พัฒนาไปได้เร็วกว่าสัตว์อื่น

25 จบแล้วจ้า..


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google