งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติตน ในการอบรม. 1. ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามตารางอย่าง เคร่งครัด 2. ลากิจลาป่วยต้องยื่นใบลาทุกครั้ง 3. มีกิจธุระจำเป็นระหว่างพัฒนาให้ขออนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ต้องปฏิบัติตน ในการอบรม. 1. ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามตารางอย่าง เคร่งครัด 2. ลากิจลาป่วยต้องยื่นใบลาทุกครั้ง 3. มีกิจธุระจำเป็นระหว่างพัฒนาให้ขออนุญาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ต้องปฏิบัติตน ในการอบรม

2 1. ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามตารางอย่าง เคร่งครัด 2. ลากิจลาป่วยต้องยื่นใบลาทุกครั้ง 3. มีกิจธุระจำเป็นระหว่างพัฒนาให้ขออนุญาต พี่เลี้ยงเป็นคราวๆไป 4. ต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 5. รักษากริยามารยาทให้สุภาพเรียบร้อย

3 สิ่งที่ต้องปฏิบัติตน ในการอบรม 6. ให้รู้รัก สามัคคี ปฏิบัติตนตามสถานการณ์ เป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี เคารพตนเองและ ผู้อื่น 7. ต้องตั้งใจและสนใจร่วมกิจกรรมที่ มอบหมายให้ทำ 8. ให้เกียรติวิทยากรที่กำลังบรรยาย ไม่นำ งานอื่นมาทำ 9. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ เสมือนปฏิบัติราชการตามปกติ 10. ละเว้นอบายมุขทุกชนิดระว่างเข้ารับการ พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ต้องปฏิบัติตน ในการอบรม. 1. ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามตารางอย่าง เคร่งครัด 2. ลากิจลาป่วยต้องยื่นใบลาทุกครั้ง 3. มีกิจธุระจำเป็นระหว่างพัฒนาให้ขออนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google