งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีคุณธรรมนำความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีคุณธรรมนำความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิถีคุณธรรมนำความรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
สุภาพ ขยัน ประหยัด สะอาด สามัคคี ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ มีวินัย

3 “คุณธรรมนำความรู้”

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้

5 2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ 2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน

6 กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมตอนเช้า กิจกรรมช่วงพักกลางวัน
กิจกรรมหลังเลิกเรียน

7 กิจกรรมตอนเช้า เวลา 07.00-08.00 น.
ครูเวรประจำวันรับนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน นักเรียนสำรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย

8 นักเรียนทำความเคารพครูที่ทำหน้าที่รับนักเรียน
นักเรียนเดิน แยกแถว ชาย - หญิง เข้าโรงเรียน นักเรียนไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

9 นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน พื้นที่ที่รับผิดชอบตามอาจารย์ที่ปรึกษา

10 เวลา น. ให้เสียงสัญญาณ (เปิดเพลงประจำโรงเรียน หรือเพลงสัญญาณอื่น) นักเรียนพบครูที่ปรึกษาตามจุดนัดหมาย เพื่อรับฟังคำชี้แจง แนะนำ อบรมและสำรวจจำนวนนักเรียนขาด ลา พร้อมบันทึกลงในแบบสำรวจ

11 เวลา น. ให้เสียงสัญญาณ (เปิดเพลงประจำโรงเรียน หรือเพลงสัญญาณอื่น) นักเรียนทั้งหมดพร้อมกันที่บริเวณเชิญธง ประธานนักเรียนสั่ง “จัดแถว” “นิ่ง” “พัก” อาจารย์เวรประจำวันตรวจความเรียบร้อย

12 ประธานนักเรียนสั่ง “ทั้งหมดแถวตรง”
ผู้เชิญธงนำพานธงชาติเชิญจากที่อันควรมาที่หน้าเสาธง ขณะเชิญธง ตัวแทนนักเรียนอ่าน “กลอนเพลงชาติไทย”*

13 เมื่อผู้เชิญธงเดินมาถึงหน้าเสาธง ยืนนิ่งหน้าเสาธงจนกว่าตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนจบ
ประธานนักเรียนสั่ง “ทั้งหมดพัก” ผู้เชิญธง เชิญธงประดับไว้ที่เสาธง

14 อาจารย์เวรประจำวันสั่ง “ธงขึ้นตรง” ทุกคนร้องเพลงชาติไทย (ผู้เชิญธงหญิง เป็นผู้ดึงธง ผู้เชิญธง ชายเป็นผู้โรยธง) เมื่อทำพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาผูกเชือกธงเรียบร้อยแล้ว ผู้เชิญธงทั้งสองถอยหลัง 1 ก้าว ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดทำความเคารพโดยการค้อมศีรษะพร้อมกัน 1 ครั้ง

15 ประธานนักเรียน สั่งหันหน้าไปทางพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ตัวแทนนำ สวดมนต์ -ไหว้พระ กล่าวคำแผ่เมตตา แล้วสงบนิ่ง* ประมาณ 1 นาที

16 ประธานนักเรียนสั่งหันกลับมาหน้าเสาธง
ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน* ตัวแทนนักเรียนนำร้องเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา หรือเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน หรือเพลงอื่นที่โรงเรียนกำหนด*

17 ตัวแทนนักเรียนนำฆารวะธรรม
ตัวแทนนักเรียนเชิญอาจารย์เวรประจำวัน มาให้คำชี้แจง และอบรม ประธานนักเรียน สั่ง “แถวตรง” นักเรียนทุกคนทำความเคารพ อาจารย์เวรประจำวันให้คำชี้แจง อบรม แนะนำ (ไม่ควรเกิน 5 นาที)

18 ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนส่งแบบสำรวจจำนวนนักเรียนประจำวันที่ครูเวรประจำวัน

19 ให้นักเรียนเดินตรงขึ้นห้องเรียน
เวลา น. ให้เสียงสัญญาณเริ่มเรียนภาคเช้า

20 หมายเหตุ. 1. หากฝนตกให้เข้าแถวที่หน้าชั้นเรียน 2
หมายเหตุ 1. หากฝนตกให้เข้าแถวที่หน้าชั้นเรียน 2. ทุกวันศุกร์สวดมนต์ยาวแทนการนั่งสมาธิ

21 คำเชิญครูเวรประจำวันให้การอบรม
สวัสดีค่ะ/ครับ วันนี้ วัน ที่ เดือน พุทธศักราช วันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนเชิญอาจารย์ มาให้โอวาทและคำแนะนำแก่พวกเราในวันนี้ ขอเรียนเชิญค่ะ/ครับ

22 สัญญาณมือ เป็นการสั่งสัญญาณให้นักเรียนทำมือ โดยนักเรียนจะทวนลำดับสัญญาณพร้อมปฏิบัติตามความหมายของแต่ละสัญญาณ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ สัญญาณ 1 หมายถึง จัดแถวตอน / ทางด้านหน้า สัญญาณ 2 หมายถึง จัดแถวหน้ากระดาน / ทางด้านข้าง สัญญาณ 3 หมายถึง เงียบ สัญญาณ 4 หมายถึง ยืดตัวตรง / ตั้งใจ สัญญาณ 5 หมายถึง พร้อมที่จะฟังหรือปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

23 การฆารวะธรรม ประธานนักเรียนกล่าว “ต่อไปจะเป็นการฆารวะธรรมเรียนเชิญครูทุกท่านที่หน้าแถวค่ะ/ครับ” ครูทุกท่านยืนหันหน้าให้นักเรียนในที่ปรึกษาของตนเอง ประธานนักเรียนสังเกตครูพร้อมแล้วจึงสั่งให้ รุ่นน้องสวัสดีรุ่นพี่ เช่น น้อง ม.1 สวัสดีพี่ ม.2 น้อง ม.2 สวัสดีพี่ ม.3 สั่งต่อจนน้อง ม.5 สวัสดี พี่ ม.6 รุ่นน้องหันหน้าไปทางรุ่นพี่แล้วกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” ประธานนักเรียนสั่ง “นักเรียนสวัสดีคุณครู” นักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูพร้อมกัน


ดาวน์โหลด ppt วิถีคุณธรรมนำความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google