งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service plan สาขาไต นพ.ประนาท เชี่ยววานิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service plan สาขาไต นพ.ประนาท เชี่ยววานิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service plan สาขาไต นพ.ประนาท เชี่ยววานิช

2 บริการ CKD A-F1 คัดกรองโรคไตกลุ่มเสี่ยง > 80% ทำ CAPD ระดับ A = 100% S = 100% HD ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ระดับ A 3 แห่ง

3 Service plan โรคไต ผลการดำเนินงานปี 2557 - ด้าน Service
เปิด CKD clinic ระดับ A-F1 คัดกรองโรคไต > 80% บริการ CAPD ระดับ A = 100% S = 100% ไม่ต้องรอคิว

4 Service plan โรคไต ผลการดำเนินงานปี 2557 - ด้าน Service HD - A - S
- M1 - M2 5. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ระดับ A 3 แห่ง

5 Service plan โรคไต ผลการดำเนินงานปี 2557 Work
อายุรแพทย์โรคไต - ขาด รพ. แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พยาบาลไตเทียม พยาบาล CAPD - ไม่ได้มาตรฐาน นักกำหนดอาหาร - ไม่มี เภสัชกร

6 ขาดโปรแกรมจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน CKD
Service plan โรคไต Information ขาดโปรแกรมจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน CKD

7 Service plan โรคไต Instrument - การตรวจ Serum Cr - Enzymatic method
- Kidney biopsy ไม่ได้ตรวจ

8 Service plan โรคไต ปัญหา ขาดโปรแกรมลงทะเบียนโรคไต
Lab - การตรวจ Serum Cr บุคลากร - แพทย์ - พยาบาล - เภสัชกร - นักกำหนดอาหาร

9 Service plan โรคไต แผนบริการ ปี 2558
คัดกรองความเสี่ยง และมีโปรแกรมลงทะเบียน พัฒนา CKD clinic มีตรวจชี้วัดตามมาตรฐาน 15 ตัวชี้วัด บริการ CAPD ติดตามอัตราการตาย, อัตราการติดเชื้อ พัฒนาโครงการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ การวัดค่า eGFR โดยใช้ Enzymatic method บริการ HD

10 Service plan โรคไต แผนระยะยาวในการพัฒนาต่อไป
พัฒนาเครือข่ายปลูกถ่ายอวัยวะ และการรับบริจาคอวัยวะ คัดกรองและป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง พัฒนาการล้างไตแบบ CAPD โดยมีเครือข่าย

11 ราคา Lab Serum Cr ในภาพรวมของเขต
Service plan โรคไต ราคา Lab Serum Cr ในภาพรวมของเขต ในปัจจุบัน 454,500 บาท (ขาดข้อมูล เชียงราย และเชียงใหม่) ต้นทุนในการตรวจแต่ละครั้ง ๆ ละ 4 บาท ค่าตรวจ Lab Serum Cr ด้วย Enzymatic method ประมาณ 20 บาท/ครั้ง

12 Service plan โรคไต ความต้องการ การสนับสนุนในภาคเขต
มีการใช้โปรแกรมลงทะเบียนโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม การตกลงราคาค่า Lab Serum Cr ด้วย Enzymatic method ในราคากลาง (แบบรวมเขต) ขอความร่วมมือ รพช. ในการพัฒนาดูแลแบบองค์รวม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt Service plan สาขาไต นพ.ประนาท เชี่ยววานิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google