งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเกมส์บวกเลขหรรษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเกมส์บวกเลขหรรษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเกมส์บวกเลขหรรษา
ผู้รับผิดชอบ นางสาว สุกัญญา วงค์คม เลขที่ นางสาว ปิยกมล ณวันนา เลขที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป แซ่ฉิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

2 ที่มาและความสำคัญ ส่วนที่ 1 ปัจจุบันเกมได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและเยาวชนไทยมากขึ้นแต่เกมส่วนใหญ่ถูก สร้างและออกแบบมาในแนวทางของวัฒนธรรมต่างประเทศอีกทั้งรูปแบบเกมที่ปรากฏให้เห็นจะ เน้นเรื่องการฆ่าฟันและเอาชนะซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย เนื่องจากเกม สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบวิธีการคิดวิเคราะห์ สร้างจินตนาการ หรือแม้กระทั่งขัด เกลาจิตใจ ส่วนที่ 2 แต่เนื่องจากในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ส่วนมากไม่มองเห็นความสำคัญของการคำนวณ ซึ่ง ส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณ แทนการคิดเลขในใจหรือใช้สมองของตัวเองในการ คิด ซึ่งอาจเกิดจากความเคยชินหรือความยากของโจทย์คณิตศาสตร์นั้น จึงทำให้เด็กรุ่นใหม่ใน ปัจจุบันคิดเลขช้าและไม่เก่งในของการคำนวณ ส่วนที่ 3ด้วยเหตุนี้ จึงนำไปสู่ที่มาของการครงงานนี้ขึ้น ด้วยความสาคัญที่เด็กจะต้องเลือก ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ทำให้พวกเขาต้องเดินผิดทาง อนาคตของพวกเขาก็เหมือนอนาคตของชาติ เรา จึงจะวางเฉยไม่ได้หากเขามีแนวความคิดที่ผิด เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมที่มีคุณภาพตาม ความหมายของโครงงานที่เราคิดขึ้นมานี้ พอจะเป็นเครื่องมือที่สร้างความสนใจให้กับเด็ก เองได้ ไม่มากก็น้อย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กฝึกทักษะในการคิดเลขด้วยตนเอง
เพื่อให้เด็กตระหนักถึงการใช้ความคิดของตัวเอง เพื่อให้เด็กฝึกการคิดเลขเร็วไปในตัว เพื่อศึกษาและออกแบบการสร้างเกมส์บวกเลขออนไลน์ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างเกมที่มีความบันเทิงและความสนุกสนานเหมาะสมกับผู้เล่น เป็นตัวเลือกหนึ่งในการพิจารณาเลือกเกมที่ให้ความเพลิดเพลินและฝึกการคิด

4 ได้อะไรจากโครงงานนี้บ้าง
ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงาน ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้รู้วิธีการทำงานต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงาน ทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเกมส์บวกเลขหรรษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google