งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 มนุษย์กับคณิตศาสตร์ คณิตเป็นพื้นฐานของหลายสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เกิดมาจากคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาสากล

3 คณิตศาสตร์ดิสครีต ใช้ในการจัดเตรียมเครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่ จำเป็นในการออกแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ดิสครีตประกอบด้วยเรื่องของเซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน การนับ ความน่าจะเป็น และโครงสร้างต่างๆ เช่น กราฟ ต้นไม้ เป็นต้น

4 คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
เวลา น. หน่วยของเวลานั้นเป็นเลขฐาน หกสิบ ใช้ในการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เช่น รูปปั้นที่กรุงเทพสูง 15 เมตรสูงกว่าต้นนนทรีที่ สูง 8 เมตร ใช้เป็นสัญลักษณ์หรือรหัสในการแทนความหมาย ของเหตุการณ์ต่างๆ

5 ตรรกศาสตร์กับเหตุผลการดำเนินชีวิต
ช่วยให้การตัดสินใจเป็นเหตุผลมากขึ้น ช่วยพิจารณาความถูกต้องของกรณีหรือ เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

6 เซตกับการจัดหมวดหมู่
เซตจึงเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มสมาชิกที่มี คุณสมบัติบางประการร่วมกัน เช่น การจัดชั้นเรียน การแบ่งการปกครอง ออกเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และ ภาค การจัดแบ่งหนังสือเป็นหมวดหมู่ในห้องสมุด

7 ฟังก์ชันกับการประยุกต์
ตัวอย่างเช่นการเข้ารหัสและการถอดรหัสในการ สื่อสารข้อมูลตั้งแต่การส่งข้อมูลผ่านรหัสมอส ระบบฐานข้อมูล

8 การนับกับพื้นฐานในการคำนวณความเสี่ยง
การนับเป็นพื้นฐานของการคำนวณความน่าจะเป็น ของสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไป อย่างมีความเสี่ยงน้อยที่สุด เช่น การตัดสินใจเลือกการดำเนินการ หรือลงทุนที่ จะให้ผลตอบแทนสูงสุด ช่วยให้เข้าใจว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการ เสี่ยงโชคหรือการเล่นการพนันต่างๆ เป็นเรื่องที่ เป็นไปได้ยาก

9 กราฟและต้นไม้กับการวางแผนการดำเนินการ
การประยุกต์เรื่องโครงสร้างกราฟในการวางแผนการ เดินทาง เลือกวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยได้ ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลา ดำเนินการและลงทุนต่ำสุด

10 คณิตศาสตร์ดิสครีตกับการประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์
ระบบจำนวน – กำหนดประเภทของข้อมูลให้มีความ เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ เซต- กำหนดกลุ่มหรือขอบเขตของข้อมูล ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการตรวจสอบเงื่อนไขในคำสั่ง ควบคุมต่างๆ การพิสูจน์เพื่อตรวจสอบโปรแกรม

11 คณิตศาสตร์ดิสครีตกับการประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันและฟังก์ชันอินเวอร์สเป็นพื้นฐานของการเข้ารหัส และถอดรหัสของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ฟังก์ชันช่วยให้กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆที่มีความ ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งปัญหาใหญ่ๆเป็นปัญหา ย่อยๆ ในรูปแบบของฟังก์ชัน ใช้รูปแบบของความสัมพันธ์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

12 คณิตศาสตร์ดิสครีตกับการประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์
การนับและความน่าจะเป็น- ใช้กำหนดโอกาสของความ คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดใน การพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ กราฟ- ใช้แก้ปัญหาการจัดสรรหรือใช้ทรัพยากรใน กระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ต้นไม้-ใช้จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น จัดเก็บข้อมูลของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นโครงสร้างในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google