งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก 1.น.ส.ศรวณีย์ อินทร์วงศ์ เลขที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก 1.น.ส.ศรวณีย์ อินทร์วงศ์ เลขที่ 11"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก 1.น.ส.ศรวณีย์ อินทร์วงศ์ เลขที่ 11
1.น.ส.ศรวณีย์ อินทร์วงศ์ เลขที่ 11 2.น.ส.วสุพา ศรีสุขวงศ์ เลขที่ 19 3.น.ส.เจตนิพิฐ ทองเงิน เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

2 วัตถุประสงค์ 1. สร้างเว็บเพจเกี่ยวกับดาราศาสตร์
2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างโดยใช้โปรแกรม Flip Album 3.ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

3 ที่มาและความสำคัญ กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง share my galaxy ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกภพ โลก ดาราศาสตร์ การกำเนิดเอกภพเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ไม่ยากและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ การเปลี่ยนแปลงของเอกภพมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเราจึงต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมชาติที่กำลังจะเปลี่ยนไป

4 วิธีการดำเนินงาน 1.คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่จะทำ
2.จัดการประชุมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานที่จะ ทำการค้นคว้า 3. ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและกำหนดรูปแบบของโครงงาน 4. ลงมือปฏิบัติ และ นำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 5. ทำการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจัดทำโครงงาน และนำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจ 6. ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 7. ทำการสรุปผลโครงงาน จัดทำรูปเล่ม จัดทำโปรแกรมนำเสนอ Power Point และ สร้างเว็บเพจ ผ่าน 8.ส่งรูปเล่ม และ โปรแกรมนำเสนอ Power Point ที่เสร็จสมบูรณ์ กับ อาจารย์ผู้สอน

5 การพัฒนาโครงงาน 1.มีการแก้ไขเนื้อหาเก่าและลงเนื้อหาใหม่เพิ่มเติม
2.มีการตกแต่งภาพพื้นหลังใหม่ทั้งหมด 3.เนื้อหามีความกระชับ และครอบคลุมมากขึ้น 4.มีลูกเล่นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้อ่าน

6 สรุปผล โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง share my galaxy ซึ่งใช้โปรแกรม Flip album มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องอวกาศ จักรวาล โลก และดวงดาวต่างๆ เพราะเอกภพเป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ไปพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆได้เช่น การสังเกต การคาดคะเน การวิเคราะห์ การคำนวณ และการประมาณต่างๆได้ และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ ในเรื่องนี้ได้ศึกษา

7 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้
2.สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ 3.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถทำเป็นสื่อผสมผสานประกอบกับการเรียนการสอน 5.สามารถใช้เป็นผลงานในการเข้ามหาวิทยาลัยได้ 6.สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆได้เช่น การสังเกต การคาดคะเน การวิเคราะห์ การคำนวณ และการประมาณต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก 1.น.ส.ศรวณีย์ อินทร์วงศ์ เลขที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google