งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษา

2 จัดทำโดย 2. นางสาวธีราพร อินทกร รหัส 52181510151
1. นางสาววิรัญญา แก้วจา รหัส 2. นางสาวธีราพร อินทกร รหัส กลุ่มมีสาระ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2

3 วิเคราะห์จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของครูสมศรี
วิเคราะห์จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของครูสมศรี การสอนของครูสมศรีไม่สอดคล้องกับยุคปฏิรูปเพราะเน้นการจำอย่างเดียวแต่ยุคปฏิรูปนั้นครูต้องสอนให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ข้อเท็จจริงไปสู่การเริ่มต้นที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ชี้แนะให้ผู้เรียนพัฒนาและตั้งคำถาม ค้นหา และสำรวจทางเลือกในการค้นหาคำตอบ

4 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามาสู่ยุคปฏิรูปการเรียนรู้
มี4 ด้านคือ 1.วิธีการเรียน จากการสอนแบบดั้งเดิมครูจะเป็นผู้ดำเนินการสอนทั้งหมด เปลี่ยนแปลงมาเป็นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำภารกิจการเรียน แสวงหาข้อมูล การหาคำตอบด้วยตนเอง 2.บทบาทของครู จากการเป็นผู้รู้ทุกเรื่อง เปลี่ยนแปลงมาเป็นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียน คอยชี้แนะหรือคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 3.บทบาทของผู้เรียน จากการคอยรับเนื้อหาที่ครูให้ หรือจดจำสิ่งที่เรียนจากแบบเรียนหรือสิ่งที่ครูบอกเท่านั้น เปลี่ยนแปลงมาเป็น ต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีความตื่นตัวในการเรียนและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 4.สื่อการเรียนการสอน จากการมีเพียงแบบเรียน เปลี่ยนแปลงมาเป็นสื่อการสอนที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วย

5 สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาคือ
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งผู้ที่จะดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันจะต้องรู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ปัญหาได้ และหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสมจึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

6 การปรับวิธีการสอนและวิธีการใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงของชาติและสังคมโลกอยู่ตลอดเวลาโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆให้เป็นประโยชน์ - ครูต้องมีส่วนร่วมอย่างผู้ที่ไม่ได้รอบรู้เรื่องทั้งหมดแต่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ และเป็นผู้สนับสนุน ร่วมมือ ฝีกสอน สำหรับผู้เรียนที่เรียนร่วมกันและประเมิลผลข้อมูลข่าวสาร - ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ความรู้และทักษะในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ชี้แนะให้ผู้เรียนพัฒนาและตั้งคำถามค้นหาหรือสำรวจทางเลือกในการค้นหาคำตอบ เพราะการเรียนและการสอน ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามี อิทธิพล ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากและจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น

7 การเรียนและการสอน ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากและจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google