งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความคุ้มค่าเชิงการลงทุน ของโรงเรียนขนาดเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความคุ้มค่าเชิงการลงทุน ของโรงเรียนขนาดเล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความคุ้มค่าเชิงการลงทุน ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

2 คณะทำงานโครงการที่ 6 1.ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา
1.ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา 2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ปรึกษา ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ประธาน ดร.พรจันทร์ พรศักดิ์กุล คณะทำงาน ดร.อนันต์ พันนึก คณะทำงาน นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร คณะทำงาน น.ส.วรนันท์ รวมสุข คณะทำงาน นางพรพิมล ชินภักดี เลขานุการ ดร.วีระเดช เชื้อนาม ผู้ช่วยเลขานุการ ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส.ลิลิน ทรงผาสุก ผู้ช่วยเลขานุการ

3 คำถามวิจัย การลงทุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กคุ้มค่าหรือไม่ ?

4 เพื่อศึกษาความคุ้มค่าเชิงการลงทุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคุ้มค่าเชิงการลงทุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

5 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตการวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 60 คนลงมา อนุบาล-ป.6 คน 884 โรงเรียน อนุบาล-ป.3 ม 1 - ม.6

6 เนื้อหา ขอบเขตการวิจัย มิติผลกระทบ มิติประสิทธิภาพ งบประมาณ คุณภาพ
มิติประสิทธิผล งบประมาณ คุณภาพ ที่มา : สภาพัฒน์

7 งบประมาณ : ไม่นำงบลงทุนมาวิเคราะห์
ข้อจำกัดในการวิจัย งบประมาณ : ไม่นำงบลงทุนมาวิเคราะห์

8 กรอบการวิจัย ปัจจัยการผลิต (Input) ผลผลิต (Output)
-งบบุคลากร -งบดำเนินการ (ดำเนินงาน อุดหนุน ราย จ่าอื่น แหล่ง อื่น) ผลผลิต (Output) -ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน(O-NET) -คุณภาพผู้เรียน (สม ศ.รอบสอง ด้านผู้เรียน) ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (Efficiency) ความคุ้มค่าเชิงการลงทุน (VFM : Value for money)

9 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย : การวัดประสิทธิภาพ เชิงเปรียบเทียบ การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก

10 สร้างเครื่องมือวิจัยตามกรอบการวิจัย

11 เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

12 วิเคราะห์ข้อมูล : Data Envelopment Analysis - Slack-based Measure (SBM)

13 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 1

14 2552 48 รร. 2554 2553 49 รร. 51 รร.

15 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2552-2554

16 ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ

17 2552 5.43 % 2554 2553 5.77 % 5.54 %


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความคุ้มค่าเชิงการลงทุน ของโรงเรียนขนาดเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google