งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับ - ส่งข้อมูลการเคลือบหลุม ร่องฟัน. CUP ส่งข้อมูลให้ สสจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับ - ส่งข้อมูลการเคลือบหลุม ร่องฟัน. CUP ส่งข้อมูลให้ สสจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับ - ส่งข้อมูลการเคลือบหลุม ร่องฟัน

2 CUP ส่งข้อมูลให้ สสจ.

3 1. ไปที่เมนู “ ส่งออกข้อมูล ” เลือกส่งออกข้อมูล ประวัติทั่วไป / ข้อมูลการตรวจฟัน ทำตาม ขั้นตอนในคู่มือการใช้งาน 2. จากนั้นให้ไปที่เมนู “ ส่งออกข้อมูลการเคลือบ หลุมร่องฟัน ” ทำการส่งออกข้อมูลตามขั้นตอน ในคู่มือการใช้งาน 3. ข้อมูลที่ทำการส่งออกจะอยู่ใน Folder C:\Program Files\Sealant\Export ซึ่งจะ ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล 3 แฟ้มลงท้ายด้วย D1( ประวัติทั่วไป ) D2( ข้อมูลการตรวจฟัน ) D3( ข้อมูลการเคลือบหลุมร่องฟัน ) 4.Copy แฟ้มข้อมูลทั้ง 3 แฟ้มลงในแผ่น Diskette หรือวิธีอื่นๆตามข้อตกลงภายใน จังหวัด และนำส่ง สสจ. 5. กรณีที่ยังไม่มีข้อมูลการเคลือบหลุมร่องฟัน อาจยังไม่ต้องส่งออกข้อมูลการเคลือบหลุม ร่องฟันก็ได้

4 สสจ. ส่งข้อมูลให้กรมอนามัย

5 1. หลังจากที่ สสจ. ได้รับข้อมูลจาก CUP จะต้อง นำเข้าข้อมูลจาก CUP ก่อน โดยไปที่เมนู สสจ.  นำเข้าข้อมูลจาก CUP 2. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือ เมื่อนำเข้า ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว “ ข้อมูลจากแต่ละ CUP จะถูกนำเข้ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ สสจ.” 3. เมื่อ สสจ. ต้องการส่งออกข้อมูลให้กรม อนามัย ให้ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ CUP ส่งข้อมูลให้ สสจ. ( เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด สสจ. ได้นำมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ สสจ. แล้ว รวมทั้ง สสจ. ที่บันทึกข้อมูลเองด้วย ) 4. เมื่อทำการส่งออกเรียบร้อยแล้ว จะได้ แฟ้มข้อมูล 3 แฟ้มใน Folder C:\Program Files\Sealant\Export เช่นเดียวกันขั้นตอน ของ CUP


ดาวน์โหลด ppt การรับ - ส่งข้อมูลการเคลือบหลุม ร่องฟัน. CUP ส่งข้อมูลให้ สสจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google