งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 โครงสร้างของเว็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 โครงสร้างของเว็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 โครงสร้างของเว็บ

2 บทนำ ตามที่กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 1 เว็บไซต์ หมายถึงที่อยู่ของเว็บที่นำทุกหน้าของเว็บมารวมไว้ เพื่อจะนำไปไว้ในระบบอินเตอร์เน็ต ฉะนั้นการสร้างเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในที่นี้จะอธิบายขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ที่ควรปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ การสร้างโฟลเดอร์ (Folder) การสร้างและแก้ไขไซต์ (Site) การสร้างและแก้ไขไฟล์ (File) การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ

3 1. การสร้าวโฟล์เดอร์ (Folder)
การสร้างโฟล์เดอร์สำหรับป็นแหล่งเก็บข้อมูลทั้งหมด เช่น ไฟล์ที่เป็น.html ไฟล์อื่นๆ ตลอดจนรูปภาพ เพื่อความสะดวกในการคัดลอกไฟล์และการ Upload File มีขั้นตอนดังนี้ คลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณ Desktop (พื้นที่ว่างหน้าจอ) ในกรณีที่ต้องการให้เห็นเด่นชัด หรือจะสร้างไว้ในโฟล์เดอร์อื่นๆ ก็ได้ เช่น My Document เป็นต้น คลิกที่ New คลิกที่ Folder พิมพ์ชื่อโฟล์เดอร์ที่ต้องการ ในกรณีนี้ให้พิมพ์ชื่อ mywork คลิกตรงพื้นที่ว่าง

4 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site)
การสร้างโซต์ การสร้างไซต์ สำหรับเป็นที่อยู่ของไฟล์ต่างๆ ที่จะทำการ Upload File ไปไว้บนระบบอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนดังนี้ เปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver คลิกที่ HTML คลิกที่ Site เลือก New Site

5 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site)
5. เลือก Advance

6 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site)
6. กำหนดชื่อ เลือก (ในที่นี้ให้กำหนดชื่อ Showmywork) และเลือกแหล่ง (ในที่นี้คือ Desktop)

7 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site)
7. เลือกโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ (ในที่นี้คือ mywork) ในช่อง Select 8. คลิก OK 9. คลิก Done

8 2. การสร้าวและแก้ไขไซต์ (Site)
การแก้ไขโซต์ เปิดไซต์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่เมนู Site  Manage Site.. คลิกที่ไซต์ที่ต้องการ คลิกที่ Edit แก้ไข  OK  Done

9 3. การสร้าวและแก้ไฟล์ (File)
การสร้างไฟล์ การสร้างไฟล์หน้าต่างๆ ของเว็บสำหรับออกแบบแล้วนำข้อมูลและรูปภาพมาใส่ไว้เพื่อให้หน้าของเว็บข้อมูลที่จะต้องใช้ศึกษาและมีรูปภาพประกอบเพื่อความสวยงามและน่าสนใจผู้เขียนเว็บจะต้องกำหนดจำนวนหน้าและเนื้อหา พร้อมทั้งกำหนดชื่อไฟล์ของแต่ละหน้าไว้ด้วย เช่น ในที่นี้จะกำหนดไว้ 4 หน้า คือ index.html star1.html star2.html และ tour.html มีวิธีปฏิบัติดังนี้ คลิกขวาที่บริเวณชื่อ Site 2. คลิกที่ New File 3. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการ

10 3. การสร้าวและแก้ไฟล์ (File)
การสร้างไฟล์ 4. ปฏิบัติจามข้อ 1-3 จนครบ ชื่อไฟล์ทั้ง 4 หน้า

11 3. การสร้าวและแก้ไฟล์ (File)
การแก้ไขไฟล์ 1. คลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณชื่อไฟล์ที่ต้องการ 2. คลิก Edit Cut = ตัดเพื่อไปวาง Copy = คัดลอก Paste = วาง Delete = ลบ Duplicate = คัดลอก Rename = เปลี่ยนชื่อ

12 3. การสร้าวและแก้ไฟล์ (File)
โครงสร้าง FOLDER SITE FILE FILE

13 3. การสร้าวและแก้ไฟล์ (File)
จากโครงสร้างข้างต้น ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดไปไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่น เช่น ใน Flashdrive สามารถทำการคัดลอกได้ที่โฟลเดอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณโฟลเดอร์ที่ต้องการ คลิกที่ Sent to คลิกที่ช่อง Flashdrive ที่ต้องการ รอสักครู่ จนทำการคัดลอกเสร็จ ซึ่งข้อมูลที่ทำการคัดลอกสามารถนำไปสร้างต่อที่เครื่องอื่น หรือนำไปเปิดดูได้

14 การเปิดและปิดไฟล์ การเปิดไฟล์
เมื่ออยู่ในกรอบ Site จะมองเห็นชื่อไฟล์ต่างๆ ที่สร้างไว้ ให้ดับเบิลคลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการ เช่น index.html การปิดไฟล์ คลิกที่เมนู File  Close หรือคลิกที่รูปเครื่องมือ Close

15 การเปิดไซต์ การเปิด Site เมื่อเข้าโปรแกรมแล้ว Site ที่ทำงานล่าสุดจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติแต่ถ้าต้องการเปิด Site อื่น ให้คลิกที่ชื่อ Site เพื่อเลือก Site ที่ต้องการ

16 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ
เปิดไฟล์ชื่อ index.html (ปิดไฟล์ชื่อ Unitiled..1)

17 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ
เปิดไฟล์แล้วควรกำหนดค่าต่างๆ โดยคลิกที่เมนู Modify  Page Properties แล้วกำหนดดังนี้

18 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ
กำหนดที่ Appearance กำหนดที่ Left margin = 0, Top margin = 0

19 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ
3. คลิก OK 4. ทำการบันทึก โดยคลิกที่เมนู File  Save

20 4. การเตรียมการก่อนลงมือเขียนเว็บ
ข้อแตกต่างระหว่างยังไม่ได้กำหนดค่าเป็น 0 กับกำหนดค่าเป็น 0 แล้ว

21 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 โครงสร้างของเว็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google