งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ คณาจารย์และนิสิต กิจกรรมหลักที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ คณาจารย์และนิสิต กิจกรรมหลักที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ คณาจารย์และนิสิต กิจกรรมหลักที่ 1: บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ ด้านนวัตกรรมและสื่อเพื่อ สังคมไทย กิจกรรมหลักที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ำเติมเต็มใน ช่องว่างในสังคม กิจกรรมหลักที่ 3: ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียน การสอน

2 ประเภท / กิจกรรม หลักงบที่ได้รับการอนุมัติรวม งบ บุคลากรงบดำเนินงาน งบ ลงทุน งบเงิน อุดหนุน งบ รายจ่าย อื่น รวมทั้งสิ้น กิจกรรมตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ( ตามแผนฯบูรณาการ ) กิจกรรมหลักที่ 1 : บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ด้าน นวัตกรรมและสื่อเพื่อ สังคมไทย 120,000 กิจกรรมหลักที่ 2 : ลด ความเหลื่อมล้ำเติม เต็มในช่องว่างใน สังคม 120,000 กิจกรรมหลักที่ 3 : ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ การเรียนการสอน 120,000 หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัย นวัตกรรมสื่อสารสังคม โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ของคณาจารย์และนิสิต

3 แนวทางในการเสนอขอจัดทำกิจกรรม บริการวิชาการ การจัดทำกิจกรรมย่อยต้อง อยู่ภายใต้กิจกรรมหลัก ข้างต้น กิจกรรมการบริการวิชาการ แก่สังคมที่จัดทำต้องเป็น การให้บริการวิชาการที่ ชุมชนมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ในการ ให้บริการแก่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในจ. นครนายก และจ. สระแก้ว ควรมีบุคลากรในวิทยาลัยฯ 2 ท่านขึ้นไปมีส่วนร่วมใน การจัดทำกิจกรรม เนื้อหาวิชาการที่ให้บริการ ต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ สอนในวิทยาลัยฯ กิจกรรมการบริการวิชาการ แก่สังคมที่จัดอาจเป็น กิจกรรมหรือโครงการความ ร่วมมือระหว่างวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกได้ กิจกรรมบริการวิชาการที่จัด ควรมีการบรูณาการร่วมกับ ภารกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน - กำหนดให้มีการนำความรู้ที่ได้ จากการเรียนการสอนไปให้ ความรู้แก่ประชาชน หรือจาก การนำความรู้ที่ได้จากการจัด กิจกรรมฯมาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย - กำหนดให้มีการนำ ความรู้ประสบการณ์จากการ จัดกิจกรรมฯมาพัฒนาต่อยอด สู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม ผ่านกระบวนการวิจัยหรือการ นำความรู้จากการวิจัยไปสู่การ บริการวิชาการแก่สังคม หรือ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม

4

5

6 หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุณาระบุข้อมูลของกิจกรรมฯที่ท่านประสงค์จะจัดทำ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และส่งมาที่ chatchada@g.swu.ac.th ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2557 นี้ ขอบคุณค่ะ chatchada@g.swu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ คณาจารย์และนิสิต กิจกรรมหลักที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google