งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6
การย้ายข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6

2 ความหมาย การย้ายข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่อื่น ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือต่างตำแหน่ง ก็ได้ โดยข้าราชการที่จะย้ายต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะย้าย

3 หลักเกณฑ์  มีตำแหน่งว่าง  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม
 มีตำแหน่งว่าง  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด  รับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม

4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แจ้งสำนัก/กอง เจ้าของเรื่อง ตรวจสอบอัตราเงินเดือน
รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติฯ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน แจ้งสำนัก/กอง เจ้าของเรื่อง สงวนตำแหน่ง (กอ.บค.) ตรวจสอบอัตราเงินเดือน (ฝงง.) ขอความเห็นชอบ อธิบดี เสนอรองอธิบดี จัดทำคำสั่ง

5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งต่างสังกัด) 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะย้ายให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2. จัดทำบันทึกถึง กอ.บค. และ ฝงง. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งว่างและ อัตราเงินเดือน 3. จัดทำบันทึกเสนอรองอธิบดีในสายงาน เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ

6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งต่างสังกัด) 4. เสนออธิบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. จัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการ เสนอกรมฯ (ทุกวันที่ 15 ของเดือน)

7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(การย้ายข้าราชการในสังกัดเดียวกัน) 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะย้ายให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2. ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอเรื่องไปยังกลุ่มอัตรากำลังและระบบงาน สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและ สงวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และเสนอเรื่องไปยังฝ่ายควบคุมเงินเดือน และค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี ตรวจสอบอัตราเงินเดือน

8 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(การย้ายข้าราชการในสังกัดเดียวกัน) 3. เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของสำนัก หรือกอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการย้าย 4. ดำเนินการจัดทำคำสั่งเสนอผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองลงนาม 5. ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 9 ชุด ให้สำนักพัฒนาโครงสร้างและ ระบบบริหารงานบุคคล ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google