งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 บูรณาการในการส่งเสริมการลดต้นทุน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ปราญช์เกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

3 นโยบายการส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว

4 การส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว
สำนักงานเกษตร + หน่วยงานภาคี วิทยากรเกษตร เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกร เป้าหมาย 1:40

5 การส่งเสริมการลดต้นทุน การผลิตข้าว

6 การส่งเสริมการลดต้นทุน การผลิตข้าว

7 การศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดสื่อเพื่อการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ของเกษตรกรในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 คู่มือ แถบสีและอักษร : แบ่งประเด็นเนื้อเรื่อง
แผนภาพ : ช่วยอธิบายเนื้อหา ภาพ : ช่วยเพิ่มความเข้าใจ เลขหน้า : สะดวกในการใช้งาน

9 แผ่นพับ แถบสีและอักษร : แบ่งประเด็นเนื้อเรื่อง
แผนภาพ : ช่วยอธิบายเนื้อหา ภาพ : ช่วยเพิ่มความเข้าใจ

10 เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
วีดิทัศน์ ความยาว 17:46 นาที แบ่งเป็น 3 ประเด็น มี 6 ตอน 3 ลด ลดเมล็ดพันธุ์ ลดปุ๋ยเคมี ลดสารเคมี 1 เพิ่ม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2 ปฏิบัติ เศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชี

11 ลดต้นทุนผลิตข้าว (บาทต่อไร่)
รายการ รายละเอียด ต้นทุน ค่าเตรียมดิน ไถดะ ไถแปร ตีเทือก 700 ค่าเมล็ดพันธุ์ 25 กก. ละ 23 บาท 575 ค่าปุ๋ยเคมี ใสปุ๋ย 3 ครั้ง ปริมาณ 55 กก. 822 ค่าสารเคมี กำจัดแมลง กำจัดโรค กำจัดหญ้า 1,236 ค่าจ้างแรงงาน หว่าน ดูแล ใส่ปุ๋ย 560 ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 600 ค่าเช่านา 4,000 รวม 8,493

12 ตัวอย่าง เกษตรกรที่ลดต้นทุนผลิตข้าว
การเตรียมดิน ตรวจวิเคราะห์ดินด้วย soil test kit ตรวจวิเคราะห์ดินเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การปรับปรุงบำรุงดิน ไม่เผาตอซัง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ

13 ตัวอย่าง การลดต้นทุนผลิตข้าว ของ นายลำดวน แก้วเกตุ
รายการ ก่อน หลัง เพิ่มขึ้น/ลดลง ค่าเมล็ดพันธุ์ 575 525 50 ค่าปุ๋ยเคมี 1,508 832 676 ค่าสารเคมี 300 100 200 รวม 2,383 1,457 926

14 การส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าว

15 ลดการใช้เมล็ดพันธุ์

16 ตรวจวิเคราะห์ดิน

17 สำรวจแปลงนา

18 การใช้สารชีวภัณฑ์

19 ไถกลบฟางข้าว

20 ปลูกพืชบำรุงดิน

21 เศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google